GLOBALNE SINKRONIZIRANE MEDITACIJE - ISCJELJIVANJE FUKUSHIME / GLOBAL synchronized MEDITATION - FUKUSHIMAGLOBALNE SINKRONIZIRANE MEDITACIJE U RITMIČKOJ LUNI - ISCJELJIVANJE FUKUSHIME


DOBRO DOŠLI U RITMIČKU LUNU JEDNAKOSTI!
Kako je gore, tako je i dolje! Učinci i posljedice cjeline utječu na dijelove, isto tako i jedan dio djeluje na cjelinu. Mnogi su zabrinuti zbog nuklearne krize u Fukushimi, mnogo je straha. Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju.  Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor. Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije.  Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji. U programu umjetne frekvencije 12:60, u ovoj Ritmičkoj Luni je i Božić i Nova godina po gregorijanskom kalendaru. Za mnoge je to često vrijeme povećanog stresa, opterećenja emocionalne boli, napuhanog konzumerizma. Božić je blagdan povezan sa obitelji, ljubavi, darivanjem. Pozivam vas da promijenite perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji, i da smo isto tako dio Galaktičke obitelji. Umjesto da sudjelujete u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristite to vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalnu sinkroniziranu meditaciju, s posebnim naglaskom na pročišćavanju otrovnog otpada kod Fukushime. Svi su pozvani da sudjeluju u ovom globalnom telepatskom eksperimentu kako bismo uklonili energiju toksičnog otpada, odnosno pretvoriti ga u Sjaj.


MEDITACIJE NA DAN SILIO - Svaki puta kada je Silio u luni prakticiramo meditaciju Mosta Duge. U ovoj luni svoju meditaciju Mosta Duge završite tako da vizualizirate Most Duge oko Zemlje, oko vašeg tijela. U svojem srcu osjetite snagu ljubavi i boje svjetlosti Duge, i odašiljite ljubav i svjetlost u zonu na planeti sa pečatom Bijelog Spojitelja Svjetova - na Holonu planete Zemlje. Nakon odašiljanja snage ljubavi Duge u zonu Bijelog Spojitelja Svjetova, prema izvoru toksičnog onečišćenja, vizualizirajte geometriju Pulsara Duginog Svjetla, kako se okreće u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, unutar atomskoj-stanične strukture svih radioaktivnih tvari.

 „Kao što je gore, tako dolje: Znam da se ovo događa i u drugim galaksijama i svjetskim sustavima koje mogu doživljavati svoje vlastite verzije borbi, kao  što je nama ovdje na Zemlji.“  
                                                   Geometrija pulsara Duginog Svjetla

Cijelu vizualizaciju prenesite u kristal, i završite svoju meditaciju. Ako nemate kristal, cijelu vizualizaciju telepatski prenesite u kristal u obliku oktaedra u središe Zemlje. Za produbljivanje vaše Pulsar atomsko-stanične meditacije pogledajte „Knjigu Transcendencije“, koja uključuje kompletni periodni sustav s kristalnim strukturama rešetki za svaki element. 
  http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
 http://www.lawoftime.org/pdfs/260-Postulates-of-the-Dynamics-of-Time.pdf?dl=1 MEDITACIJA NA SVAKI SPEKTRALNI TON U LUNI RITMIČNOG GUŠTERA 
 

Spektralni ton je ton oslobođenja, sila koja oslobađa, rastvara i otapa. To je spektralni raspon spektra koja stvara boje u radiosoničnoj budućnosti. Na dane Spektralnog tona koristite kristal. Možete meditirati sami ili u grupi. U meditaciji  projicirajte u kristal vašu svjesnu namjeru: Vaša svijest = kristal. 

Kristali  komuniciraju i umrežuju se sa svim drugim kristalima. Vizualizirajte da radioaktivni otpad pohranjujete u kristal, kao u četvero dimenzionalnu karantenu. Unutar kristala, vizualizirajte kako privlačite eterične dugine boje Duginog Mosta. Eterične boje duge privlačite u vašu krunsku čakru , gdje se zagrijava energija u Dali plazmi (koja je termičko/ toplinska snaga). Pojačajte toplinu u Dali Plazmi! Ako znate tehniku kundalini daha – dišite dahom Kundalini, dahom Vatre! Sada snop ovog  plamena Dugine energije iz vašeg trećeg oka ( Gamma uspostavlja mir – snaga mira) usmjerite na toksični otpad u karanteni u kristalu.

 Vizualizirajte ponovno uspostavljanje mira i plamen vruće dugine svjetlosne energije koja vrti energije toksičnog otpada, dok potpuno ne preobrazi radioaktivni otpada u radiosonični sjaj Duge  - koristite svoju imaginaciju i dočarajte boje koje nikada prije niste vidjeli! Kada se sav otrovni otpad u vašoj kristalnoj karanteni pretvori u Dugine boje, kanalizirajte energije iz vašeg kristala u druge kristale (kristalne mreže). Vizualizirajte kako se sjaj širi i na okoliš kao atmosferski sjaj duginih boja. Vizualizlirajte sjaj Duginih boja koji obgrljuje cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju! Vizualizlirajte kako sve blista sjajem Duginih boja! In Lake'ch!
MEDITACIJE NA DAN BIJELOG SPOJITELJA SVJETOVA U LUNI RITMIČNOG GUŠTERA 
Bijeli Spojitelj Svjetova  je KIN kojim je kodirana zona na planetarnom  holonu, gdje se nalazi Japan. Bijeli Spojitelj Svjetova na interplanetarnom holonu  odgovara galaktičko – karmičkom udahu, povezan sa Marsom ( G / K Mars). U međuplanetarnoj kozmologiji, Mars je postao planeta reducirana na crvenu prašinu, nakon termonuklearnog devastacije. Činjenica je  da se Japan nalazi u zoni Bijelog Spojitelja Svjetova, a na tom dijelu planete smo se suočili sa najekstremnijim raspadom nuklearnog reaktora. Japan je jedina zemlja na svijetu koja je izravno doživjela termonuklearnu eksploziju ( nije slučajnost). Sve je fraktal kroz prošlost i budućnost. Na dan Bijelog Spojitelja Svjetova koristite svoj kristal kao prijevozno sredstvo kroz vrijeme. U vizualizaciji putujte do Marsa prije nego što je spaljen zbog termonuklearne devastacije. Zasadite sjeme svijesti i svjesnosti, tako da se događaji uništenja više ne ponavljaju. Vašu vizualizaciju unesite duboko u karmičku povijest Japana, neka se energetski podesi i iscijeli karmičke događaje. Osjetite u dubini svog srca duboku sućuti za sva bića koja su ovdje na području zahvaćenom nuklearnim zagađenjem, osjetite sućut za sve što posjeduje život. Osjetite suosjećanje za  dupine koji su brutalno ubijeni, suosjećanje za ljude koji su jedina zajednica na Zemlji koja poznaje bol nuklearnog razaranja. Pretvorite suosjećanje u snagu, punite svoj kristal. Neka energija u kristalu postane poput provodnika za otrovni otpad, tako da može teći neometano u kristalnu karantenu. Unutar kristala vizualizirajte kako su ljubav i suosjećanje snaga koja transformira nuklearni otpad u čistu energiju iscjeljujuće svjetlosti. Vizualizirajte kako boje duge unutar kristala  transformiraju sve patnje, boli u bezuvjetnu, božansku ljubav. Vizualizirajte kako se iz vašeg kristala šire iscjeljujuće zrake dugine svjetlosti i transformiraju nuklearni otpad u čistu svjetlost duginih boja i povišene frekvnecije. Vizualizlirajte kako iz kristala teče energija ljubavi, mira, harmonije i isjceljuje cijelu kreaciju…In Lake'ch!
 To su samo neke od  mogućnosti za meditaciju.  Koriste kodove u aktualnom praćenju dana za usklađivanje naše stvarnosti. Pozivamo vas da kreativno istražite sve dane u ovoj luni primjenjujući svoje sinkronijske meditacije ka harmonizaciji i ozdravljenju ovog toksičnog otpada.


POSEBNA NAPOMENA SINKRONIZACIJE : Ove godine " Badnjak " po gregorijanskom kalendaru pada na kin Plavog Električnog Orla. 1945. kada je bombardirana Hiroshima bio je Plavi Električni Orao, a četiri desetljeća kasnije u sinkroniziranom svečanom činu čarolije ponovno je bio Plavi Električni Orao na Harmonijsku Konvergenciju 1987. – prve svjetske sinkronizirane meditacije, koji je bio poput harmonijske 4D injekcije u karmičku pogrešku Hirošime.
Okultna ili skrivena moć  Plavog Električnog Orla je Bijela Spektralni Spojitelj Svjetova - Japan na Planetarnom  Holon , kao i dan prije završetka ciklusa 21. prosinca 2012. ...IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html


GLOBAL synchronized MEDITATION - Rhythmic Lizard Moon - the Fukushima

Welcome to the Rhythmic Moon of Equality!

As above, so below. The whole effects the part and the part effects the whole.
With many in fear over the Fukushima nuclear crisis, it is important to remember that we are multidimensional beings with the power and capacity for global transmutation. Creative solutions to all of our problems are available. But we have to raise our frequency as a collective to discover them. This requires will and exertion.
The higher dimensions contain and inform the lower dimensions. Through the codes of the synchronic order, we can access the higher-dimensional levels of existence for the purpose of creating positive change in the third-dimension. Like shouting down from a mountaintop, the voice echoing on and on into the valleys below, by applying our will in the synchronic order we will affect third-dimensional reality with ever-increasing ease and momentum.
In the 12:60 program this Rhythmic Moon contains both Christmas and (gregorian) New Year's Day. For many this is generally a time of increased stress, emotional pain and inflated consumerism. (A Google search of "holiday depression" yields 72,000,000 pages; a search of "holiday stress" yields 142,000,000 pages).
Rather than get swept up into the old program, this year let us make the most of this time to elevate ourselves as One Human Family through globally synchronized meditations, with special focus on purifying the toxic waste of Fukushima. All are invited to participate in this global telepathic experiment to eliminate the toxic waste energy, or transmute it into radiance. Read on to learn how...

Every SILIO [] this Moon:

Silio is the day of the Rainbow Bridge meditation. This Moon, finish your rainbow bridge meditations by taking the rainbow bands that stream (1) around the Earth, (2) around your body and (3) within your heart - take this rainbow love force and inject it into the Worldbridger Zone on the Planet Holon.
Once the rainbow love force is injected into the Worldbridger Zone, the source of the toxic contamination, visualize the pulsar geometry pulsing with rainbow light, counter-clockwise within the atomic-cellular structure of all radioactive matter (study Dynamics of Time quotes at bottom of this Noos-letter). As above, so below: know that this is occurring in other galaxies and world-systems that may be experiencing their own version of struggles as us here on Earth.

Close your meditation by sealing the entire visualization into a crystal. If you don't have a crystal, seal it telepathically in the octahedron crystal at the center of the Earth.

 To deepen your pulsar atomic-cellular meditation see Book of the Transcendence, which includes the complete periodic table of contents with crystal lattice structures for each element.


. [Rainbow Bridge]

Every SPECTRAL TONE []day this Moon:

[Earth Wizard in Crystal]Spectral Tone is the tone of liberation, the force that releases and dissolves. It is the spectral range of the spectrum that makes up the colors of the radiosonic future.
On these days use a crystal and project yourself or your group into the crystal: your consciousness = the crystal. The crystal communicates and is networked with all other crystals.
Draw the radioactive waste into the crystal, like a fourth-dimensional quarantine. Now, within the crystal, draw in the etheric rainbow bands of the Rainbow Bridge down into your crown chakra, where it is heated in the furnace of the Dali plasma (which is thermic/heat force). Turn up the heat! Practice the kundalini breath of fire if you are familiar with the technique.
Now beam this blazing rainbow energy out your third-eye (Gamma pacifying force) and into the toxic waste quarantined in the crystal. Visualize again this pacifying/peace-making and blazing hot rainbow energy counter-spinning against the spin of the toxic waste energy until it is fully transmuted from radioactive waste into radiosonic rainbow - use your imaginal will to conjure up colors you've never seen before!
When all the toxic waste in your crystal quarantine has been transmuted into rainbow, let out a collective "Ah", channeling the energy out of the crystal network and into the environment as atmospheric radiance.

 

On Every WORLDBRIDGER [] Day

Worldbridger is the kin that codes the zone on the Planet Holon where Japan is found. Worldbridger also corresponds to G/K (galactic-karmic) Mars. In the interplanetary cosmology, Mars was reduced to red dust due to thermonuclear devastation. The fact that Japan is located in the Worldbridger zone, and that this is where we are experiencing the most extreme nuclear meltdown - and that this is the only country on Earth that has directly experienced a thermonuclear blast - is no coincidence. All is fractal through past and future.
On Worldbridger days use your crystal as a time transport vehicle. Travel to Mars before it was incinerated. Plant the seeds of consciousness and awareness that this travesty will not be repeated. Tune in deeply to the karmic history of Japan. Feel in the depths of your heart profound compassion for all beings here. From the dolphins that are brutally slaughtered, to the humans who are the only community on Earth who knows the pain of nuclear devastation.
Transmute this compassion into a force, charging your crystal and lubricating the toxic waste, that it may flow in unimpeded into your crystal quarantine.

SPECIAL SYNCHRONIC NOTE: This year "Christmas Eve" falls on Blue Electric Eagle. It was on Blue Electric Eagle that Hiroshima was bombed in 1945, and four decades later in a synchronized ceremonial act of magic it was again Blue Electric Eagle on the Harmonic Convergence of 1987 - first globally synchronized meditation, and which was like a harmonic 4D injection into the karmic error of Hiroshima.
The occult or hidden power of Blue Electric Eagle is White Spectral Worldbridger - Japan on the Planet Holon, as well as the day before 21 Dec 2012...
~~~~~~~
These are only a few possibilities utilizing the codes of the synchronic order for harmonizing our reality. You are invited to creatively explore all the days of this Moon and apply your synchronic meditations toward the harmonization and healing of this toxic waste.

 http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html

U SAMOPOSTOJEĆOJ LUNI SOVE
Sa Kinom 248 , Žutom Magnetnom Zvijezdom ( 18. listopada 2013. ) započinje Samopostojeća Luna Sove, 4. luna Planetarnog Služenja. Na današnji kin je puna Lunarna Eklipsa (puni Mjesec i pomrčina Mjeseca). Također, započinje Začarani Val Žute Zvijezde, ciklus od 13 dana sa kojim završava ovaj ciklus od 260 dana Tzolkina. 
Danas je prvi dan Sinkroniziranog prijenosa Fukushima zaklade Djece Sunca (18.listopada 2013.) Sljedeća meditacija za Fukushimu je na kin 4 Žuto Samopostojeće Sjeme. Na kin 4  je pomrčina Sunca koja će biti vidljiva od Sjeverne Amerike do Centralne Afrike (3. studeni 2013.)

Pridružite se globalnoj meditaciji za iscjeljenje!
U meditacijama mayanskog kalendara je praksa da se energija  za iscjeljivanje šalje cijeloj planeti (ili zamislimo neki određeni dio na planeti) - u svojim mislima se ne vezujemo za države, granice - planeta Zemlja je Jedinstvo Života, bez granica. Ljudi su stvorili granice i države. Zemlja ne živi prema ljudskim nametnutim pravilima i granicama. Zemlja je Živo Moćno Biće. Ona je naša Majka, mi živimo unutar njezine svijesti. Njezina mudrost i znanje su za sada izvan našeg domašaja shvaćanja. Kako razvijamo našu svijest, ljubav, mir, saosjećanje i svjetlost unutar našeg bića, sve smo više Jedno sa planetom, sve smo više dio Jedinstva Života.

Meditacija za iscjeljenje
Vizualizirajte cijelu Zemlju, kao što je vidimo iz Svemira. Osjetite ljubav prema cijeloj planeti i cijeloj kreacij. Iz svojeg centra, iz svojeg srca pošaljite Ljubav, Mir, Iscjeljenje CIJELOJ PLANETI. Majka Zemlja ima mudrost i duboko znanje povezanosti svega sa svime. Energiju koju pošaljete za iscjeljenje Majka Zemlja će primiti i energiju usmjeriti gdje je potrebno. 
Pošaljite Ljubav i Svjetlost iz svojih srca - vizualizirajte Svjetlost i Ljubav koja iscjeljuje more , i sva bića koja žive u njemu, iscjeljenje svega što posjeduje Život. Vizualizirajte Svjetlost i Ljubav koja iscjeljuje kopno, i sve ljude i bića koje žive na kopnu. Pošaljite Ljubav i Svjetlost iz vaših srca da iscijele cijelu kreaciju. Vizualizirajte Svjetlost i LJubav kako iscjeljuju more, kopno, cijelu planetu i sva živa bića, sve što posjeduje život. Pošaljite iz svojih srca Ljubav i Mir, cijeloj kreaciji, cijeloj Zemlji, svim ljudima bez izuzetaka, svim životinjama, biljkama, mineralima, elementima prirode, kristalima, svemu što posjeduje Život. Svi smo povezani kroz vodu, zrak, zemlju, vatru i duh. Svi smo Jedno! 

Vrijeme sinkroniziranog prijenosa je: 11:00 u Japanu.
Na ovom linku potražite više informacija:
https://childrenofthesun.org/fukushima-transmissions/
Za registraciju sinkroniziranog prijenosa: https://childrenofthesun.org/teleconference-registration/

In Lake'ch!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

Nema komentara:

Objavi komentar