ponedjeljak, 28. listopada 2013.

"KOZMIČKI MATRIX" / "COSMIC MATRIX"Zadnja Harmonija u Tzolkinu se naziva  „Kozmička Matrica“. S kinom 257 Crvena Planetarna Zemlja  počinje 4-dnevni harmonijski ciklus  poznat kao "Kozmički Matrix", Harmonija: Samo-regulirajuća Univerzalna Vatra prisutnosti. To uključuje i harmonijske Kinove 257, 258, 259 i Kin 260. Te četiri kina su Glavnih ključevi MOAP, "Majka svih programa" – harmonijska  registracija od 260-Kin Tzolkina i 64-kodona DNA u AC i CA Planetarnog Manitoua.
 


Sa ovom Harmonijom Samo-regulirajućom Univerzalnom Vatrom Prisutnosti završavamo ciklus Tzolikina – sa kinom 260 Žutim Kozmičkim Suncem. Također i završava Začarani val Žute Zvijezde ciklus od 13 dana.


 Prema Zakonu Vremena  postoje dva osnovna kola svjesnosti koja služe kao matrice kozmičke memorije: Kola Aboridžinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i Kozmičke svjesnosti (CA Cosmic Awereness). AC predstavlja intuitivno znanje, urođeno znanje, a CA je naučeno, stečeno znanje, koje se konačno širi u stanje čiste kozmičke svijesti. Ova dva primarna kola drže dvije strane galaktičkog polja inteligencije na mjestu, također poznatog kao PLANETARNI MANITU. Kada su obje strane aktivne simultano, to se holonski registrira kao „NOOSFERA“. Na praktičnom nivou AC se može razumijeti kao božanski plan smješten u srce svakog bića. Mi povezujemo ovo kolo Aboridžinskog kontinuiteta (AC) s Kozmičkom svjesnošću (CA) putem meditacije i prakse, koja dovodi našu misiju na svjetlo dana i dovodi nad do UR: Univerzalnog sjećanja koje ujedinjuje AC i CA.


Izvor: "Galaktički priručnik"

http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1
Galactic Research Institute
www.lawoftime.org
 

"COSMIC MATRIX"

Whit kin 257: Red Planetary Earth   begins the 4-day Harmonic known as the "Cosmic Matrix": Self-Regulate Universal Fire of Presence. This Harmonic includes Kin 257, Kin 258, Kin 259 and Kin 260. These four kin are the Master Keys of the MOAP, "Mother Of All Programs" - a harmonic registration of the 260-Kin Tzolkin and 64-codon DNA within the AC and CA Planetary Manitous.


Also, with a Yellow Star Wavespell ending this cycle Tzolkin, galactic cycle of 260 days.


http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue042-complete.html

According to the Law of Time, there are two primary circuits of consciousness that serve as cosmic memory templates: the Aboriginal Continuity (AC) and the Cosmic Awareness (CA) circuits. AC represents intuitive, innate knowledge and CA is learned acquired knowledge, which ultimately expands into a state of pure cosmic awareness.
These two primary circuits hold the two sides of the galactic brain or galactic field of intelligence in place, also known as the Planetary Manitou. When both are activated simultaneously, this is holonomically registered as “noosphere”. At a practical level the AC can be understood as the covenant or divine blueprint placed into the heart of every being. We bring the Aboriginal Continuity (AC) circuit into Cosmic Awareness (CA) through meditation and practice, which brings our mission to light and brings us to UR: Universal Recollection which unites AC and CA.

Galactic Research Institute
www.lawoftime.org

http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1

SAMOPOSTOJEĆA LUNA SOVE, LUNA FORME / Self-Existing Owl Moon of Form


 
Samopostojeća Luna Sove, Luna forme je četvrta luna u Začaranom valu Planetarnog Služenja, drži moć u samopostojećem obliku, formi. 

„Mi smo planet, naš um je planetarni um, naše kolektivno ujedinjenje kao Jedno, jedan um, je spas za planetu i uskrsnuće u galaktičku svijest. Jedinstveni planetarni um se naziva Noosfera.“ "- Jose Arguelles / Valum Votan
 
Kako konfuzija na planeti raste,  galaktički sustav svijesti na temelju Zakona Vremena služi kao planetarni lijek za dizanje svijesti prema spoznaji da postoje viša, proširenja područja od postojanja svijeta treće dimenzije, i formom i izgledom /  pojavom.
U Pulsar geometriji, četvrti ton počinje Pulsarom Uma - trećom dimenzijom. Sve u trećoj dimenziji prvo dolazi iz uma. Ova samopostojeća luna definira i redefinira naše oblike percepcije i djelovanja u ime cjeline. Prvi korak je slušati glas našeg istinskog bića, istinske suštine.Totem za ovaj mjesec je Sova – mudrost. Totem Sove nas poziva da se pitamo: Tko sam? Tko smo mi? Tko smo postali? Bitna stvar je da čujemo glas svoje suštine, svoje biti. Sve ovisi o tome. Sve istinito znanje i napredovanje izvan samonametnute ograničenosti naših sadašnjih uvjeta dolazi od slušanja naše biti. To zahtijeva isključivanje naših mobitela i računala svaki dan i davanje prostora našoj duši, esenciji disati. U svijetu u kojem živimo to može biti osobito izazovno jer uvjetovano biće govori s mnogo glasova i stvara mnogo situacija koja odvlače pažnju od posvećivanja unutrašnjoj biti i njegovanja punine. Navike svih vrsta i očekivanja, posebno su zapreke slušanja glasa naše suštine .
Koliko je naš život diktiran, usmjeren djelovanjem "obveza."? A koliko je naš života usmjeren kroz našu pravu, istinsku bit? Nije dovoljno samo slušati glas, već je potrebno poduzeti ono što nam srce govori, ostati vjeran svojem unutrašnjem glasu, unatoč tuđim mišljenjima. To je glas naše esencije koja nas povezuje s našim dijelom kozmičkog plana. To je naša bit koja nas ujedinjuje u našem jedinstvenom putu prema cjelini. Što više slušamo unutrašnju esenciju, to će se više moći otključati cijeli "univerzalni mehanizam."Izvor: http://www.lawoftime.org/home.html
Prevela: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo 


Welcome to the Self-Existing Owl Moon of Form! This is the 4th Moon of the Planetary Service Wavespell, holding the power of self-existing form. 
"We are the planet, our one mind is the planetary mind. Our collective unification as a single total is the salvation of the planet and resurrection into galactic consciousness. This is also called the noosphere."  —Jose Arguelles/Valum Votan
 
As the confusion of the planet rises, the galactic system of consciousness based on the Law of Time serves as a planetary medicine lifting us into the awareness that we exist within a higher, more expanded realm of existence than the world of third-dimensional form and appearance.
In the pulsar geometry, the fourth tone begins the third-dimensional mind pulsar. Everything in the third dimension comes first from mind. This Self-Existing Moon we are being called to define and redefine our form of perception and action on behalf of the whole. The first step is by listening to and heeding the voice of our true essence.
"The Plan of the Almighty is the lock key of the entire universal mechanism. Being able to unlock this lock is only possible by hearing the voice of your essence. To be unified as a whole is this."—The Knowledge Book, p. 285
 
The totem for this moon is the owl of wisdom asking: Who? Who are we? Who are we becoming? The essential point here is being able to hear the voice of our essence. Everything depends on this.All true knowledge and advancement beyond the self-imposed limitations of our present conditions comes from listening to our inner essence. This requires turning off our cell phones and computers each day and giving our soul essence space to breathe. In the world we live in this can be especially challenging since the conditioned being speaks with so many voices and creates so many situations that divert one from the cultivation of true essence. Habits of all kinds and expectations in particular are hindrances to hearing the voice of our essence.

"Is it not our duty to always redefine the boundaries of the unknown by expanding the territory of the known?" —Jose Arguelles/Valum Votan

How much of our life is dictated by seeming "obligations." And how much of our life is dictated by our true essence?  It is not enough to just listen to the voice, but to take to heart what it says and to stay true to its command despite other people's opinions. It is the voice of our essence that connects us to our part of the Cosmic Plan. It is our essence that unifies us in our unique way to the whole. The more we listen to it, the more it will be able to unlock the entire "universal mechanism."


 http://www.lawoftime.org

srijeda, 16. listopada 2013.

RADIONICA "ZAČARANI SAN" I DIO, 26.10. i 27.10.2013. U ZAGREBU


NAJAVA RADIONICE "ZAČARANI SAN" – I DIO
  

POZIVAM VAS NA RADIONICU "ZAČARANOG SNA" I DIO U ZAGREBU!
Radionica Začaranog sna je prvu u nizu radionica Zakona Vremena. Praćenje prirodnog vremena je moćan alat  za duhovni razvoj, za samospoznaju.

Na kin Plave Solarne Noći (13.10.2013.), prema Mayanskom kalendaru je bila posebno visoka frekvencija koja je aktivirala naše 6 čulo, kako bi se povezali sa telepatskim umom planete Zemlje. Na kin Plave Solarne Noći ušli smo u Noosferu, um planete Zemlje! Ova povišena frekvencija potiče mnoge transformacije unutar našeg bića i kolektivnu evoluciju svijesti.

Kroz znanje "Začaranog sna" integriramo povišene frekvencije kroz svakodnevno praćenje sinkronara / Kalendara. Svakodnevnim praćenjem kalendara integriramo naše fizičko tijelo treće dimenzije sa svjetlosnim tijelom - Holonom u četvrtoj dimenziji, i sa Svjetlosnim tijelom Duge - tijelom u petoj dimenziji. Na radionici "Začaranog sna" osvještavaju se frekvencije kodova vremena pomoću kojih se sinkroniziramo sa planetom, solarnim sistemom i galaksijom.

Radionica Začaranog sna je prvu u nizu radionica Zakona Vremena. Praćenje prirodnog vremena je moćan alat  za duhovni razvoj, za samospoznaju. 
Naš doživljaj vremena i način na koji ga pratimo imaju izniman utjecaj na naš život. 
 
"TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME POSJEDUJE TVOJ UM!" José ArgüellesVrijeme i um su povezani. Prema Zakonu vremena vrijeme se, jednako kao i naš um, nalazi u četvrtoj dimenziji. Zakon vremena je učenje o vremenu i njegovoj pravoj prirodi  temeljeno na znanjima drevnih Maya. Zakon Vremena i kodove Vremena ponovo je otkrio José Argüelles.
Vrijeme predstavlja  sponu između materijalnog (treća dimenzija) i duhovnog svijeta (peta dimenzija) i zato nam život u prirodnom vremenu omogućuje širenje svijesti, duhovni rast i otvara vrata za put u više dimenzije. Na radionici se upoznajemo s kalendarom / sinkronarom 13 luna (mjeseci) i 28 dana, i s mayanskim Svetim kalendarom Tzolkinom.

Sinkronar / Kalendar 13 luna (mjeseci), 28 dana predstavlja praktičnu primjenu Zakona Vremena, najtočniji je standard praćenja vremena koji je čovječanstvo ikad koristilo. U sinkronaru 13 luna 28 dana  imamo 13 mjeseci – luna, svaka luna traje jednako - četiri tjedna, po 7 dana, ukupno 52 tjedna .
Svaki tjedan  ima drugačiju energiju, drugačiju funkciju. Kroz praćenje sinkronara  dobivamo uvid u energiju dana, saznajemo koja je čakra aktivna, da li je dan galaktičkog portala i još mnoge druge informacije. Kalendar postaje mapa svakodnevne navigacije vremenom i moćan alat za duhovni razvoj.

Polaznici se upoznaju s osnovama  kodova vremena, koji nam pomažu povezati se s našim duhovnim bićem i tako prepoznati svoju bit i otkriti koja je naša uloga u ovom životu. Saznajemo koji je naš energetski pečat koji dobivamo rođenjem, odnosno koji je naš galaktički potpis. Galaktički potpis predstavlja kombinaciju jednog od 20 solarnih pečata i jednog od 13 tonova, odnosno jednu od 260 mogućih kombinacija svetog kalendara Tzolkina.

RADIONICA „ ZAČARANI SAN“  I DIO, u ZAGREBU
Subota i nedjelja 26. i 27. 10. 2013. od 16h do 21h.
Cijena radionice: 350 kn
Materijal za radionicu i skripta uračunati u cijenu radionice.
Za informaciju točne lokacije nazvati na mob 098 92 94 751, Vesna
Obavezne prijave na e mail ili mobitel: mob: 098 92 94 751,
e mail: vesna.etznab138@gmail.com
Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.
PROGRAM:
I DIO radionice "Začaranog sna" SUBOTA 26.7.2013. 
OD 16 DO 21 H
- Molitva 7 galaktičkih pravaca
- ČITANJE ENERGIJE DANA, o Samopostojećoj luni forme
-  O prostoru i Vremenu
- Model 13 luna 28 dana – o 13 luna ( mjeseci)  i njihovim Totemima
- Usporedba Gregorijanskog kalendara (jednodimenzionalno vrijeme)  i Sinkronara (višedimenzionalno vrijeme) 
- Radijalne plazme i njihov odnos sa 7 čakri.
- 20 solaranih pečata i 13 galaktičkih tonova
- Svjetlosno tijelo - Holon ljudskog bića, univerzalna struktura ljudskog tijela u četvrtoj dimenziji 
- Meditacija HOLONA  - 20 pečata i 13 tonova

I DIO radionice "Začaranog sna" NEDJELJA 27. 10. 2013. 
 OD 16h DO 21h
TZOLKIN, Sveti kalendar Maya, Harmonijski Modul, matrica frekvencije četverodimenzionalnog vremena 13:20, 13x20=260., DNK Vremena, Ciklus od 260 dana.
Galaktički potpis-  polaznici će naučiti kako izračunati svoj galaktički potpis. Pomoću našeg kina – galaktičkog potpisa se povezujemo sa svjetlosnim tijelom - Holonom. Kin nam govori o našoj ulozi, našim zadacima, našim izazovima, našim talentima i sposobnostima. 
Proročanstvo sudbine – polaznici će naučiti kako izračunati i tumačiti energiju vodiča, podrške, izazova,  energiju okulta – skrivene moći. 
Začarani val – Polaznici  će se upoznati sa ciklusima Začaranog vala. Svaki Začarani val ima svoju specifičnu  frekvenciju kroz koju se događa evolucija svijesti. Kroz Začarani val od 13 dana učimo o energetskom ciklusu vremena kroz koji svakodnevno živimo. Kroz Začarane valove učimo na koji način transformirati teškoće na našem putu, koji su naši zadaci, kako razviti svoje talente i sposobnosti, i na koji način najbolje možemo manifestirati svoje biće kroz realizaciju željenog u životu.  
Meditacija prirodnog uma - Smatra se da je najveći problem danas ljudsko ne poznavanje uma, čemu doprinosi intenzivno korištenje i ovisnost o strojevima svake vrste. Ljudi današnjice su se odvojili od svojeg unutrašnjeg bića i zaboravili na svoje prirodno stanje svijesti. Prirodni um je stanje uma kada je um potpuno opušten. Između svake misli koja proleti kroz naš um, postoji tren tišine prije negoli se pojavi sljedeća misao. Ovaj prostor tišine u našem umu je manifestacija duha. Taj prostor tišine je sjeme prirodnog uma i ključ našeg istinskog autentičnog ja. S meditacijom prirodnog uma vraćamo se svjesno stanje uma i duha. Kroz svjesno disanje dolazimo do prostora tišine u našem umu, spoznajemo tko uistinu jesmo.

Voditeljica: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,
Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.
Informacije:
098 92 94 751, Vesna Bijelo Galaktičko Ogledaloponedjeljak, 14. listopada 2013.

MEDITACIJA MOSTA DUGE U ZAGREBU 17.10.2013.


POZIVAM VAS NA MEDITACIJU MOSTA DUGE 17.10.2013. ČETVRTAK 18 sati u ZAGREBU! Sa kinom 247 Plavom Kozmičkom Rukom završavamo Električnu Lunu Jelena. Meditiramo Most duge - povezujemo se u sinkroniziranu meditaciju, u veliki meditativni val ljubavi i mira, sinkroniziramo se sa planetom Zemljom. Postajemo dio povišene frekvencije. Budimo dio velikog vala Ljubavi i Mira koji aktivira transformaciju svijesti.Prema mayanskom kalendaru / sinkronaru, na kin Plave Solarne Noći (13.10.2013)  bila je povišena frekvencija koja je  aktivirala naše 6 čulo - naše telepatske sposobnosti i energija ulaska u u Noosferu. Povezali smo se sa umom planete Zemlje. Vrlo jaku energiju mogli ste osjećati tri dana, na dan kina Crvenog Rezonantnog Zmaja, dan galaktičkog portala, na kin Bijelog Galaktičkog Vjetra, i na kin Plave Rezonantne Noći, Dan ulaska u Noosferu. Veliki intenzitet povišene frekvencije cijeli vikend. Povišena frekvencija je aktivirala kolektivni um transformirajući ga na višu frekvenciju, kako bismo se mogli povezati i spojiti se sa Noosferom, umom Zemlje.

S meditacijom Mosta Duge na kin 247 Plave Kozmičke Noći ( 17.10.2013.) povezujemo se sa Svjetlosnim tijelom Duge planete Zemlje, i sa našim Svjetlosnim tijelom, sa 5 dimenzijom. Sa povišenom frekvencijom koja se aktivirala na kin Plave Solarne Noći naš telepatski val ljubavi i mira će također biti u povišenoj frekvenciji.

Ako niste u mogućnosti učestvovati u organiziranim meditacijama, meditirajte kod kuće Most Duge.

 

17.10.2013. ČETVRTAK 18 sati u ZAGREBU
Za informaciju točne lokacije:
098 92 94 751, Vesna

PROGRAM
- Molitva 7 galaktičkih pravaca
- ČITANJE DANA

- MEDITACIJA MOSTA DUGE
Za dodatne informacije obratite se na mob: 098 92 94 751,
e mail: vesna.etznab138@gmail.com

Meditaciju Mosta Duge vodi: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo,

Članica Fondacije za zakon vremena i Pokreta za mir te promjenu na kalendar od 13 luna 28 dana.


ponedjeljak, 7. listopada 2013.

MEDITACIJA ZA PLANETU ZEMLJU
                                                 
                                                      
MAJKA  ZEMLJA GAJA
Sa zahvalnošću i ljubavlju primimo darove koje nam Zemlja daje. Povežimo se s Majkom Zemljom kroz svjetlost naših srca i uzemljenim stopalima, kroz sinkronicitete i kristale. Dišimo zajedno sa Zemljom, uskladimo se, budemo usredotočeni - svjesni sadašnjeg trenutka. Mi i planeta smo povezani. Imamo sposobnost pokrenuti novu svijest. Zemlja nas poziva da razvijamo svjetlost u sebi i manifestiramo naše svjetlo u Život, u materiju. Poziva nas da je povežemo s kristalnom jezgrom planete i postanemo dio kristalne mreže unutar planete Zemlje. Zemlja simbolizira zaštitnika Zemlje, šamana – iscjelitelja koji poštujući sav život, iscjeljuje i posvećuje Zemlju. Naša Majka Zemlja nas čeka da se povežemo s njenom frekvencijom i frekvencijom cijelog Univerzuma - čeka da se probudimo i postanemo svjesni da smo dio Jedinstva Života. In Lake'ch!
   


MEDITACIJA ZA PLANETU ZEMLJU
Sjednite u meditativan položaj sa uspravnom kičmom i rukama na koljenima, stopala na podu, ili u poziciju prekriženih nogu. Očistite svoj um, rastvarajući sve misli dok izdišete. Dajte sebi najmanje 5 min za to, ako možete i duže. Cilj je postići uvid u mirnu, spokojnu i jasnu svjesnost.Zatim, zamislite cijelu Zemlju, kao da je gledate iz svemira. Zamisli je kako se okreće, plavo-bijelu loptu koja se vrti, sinkronijsko jedinstvo, na kojoj je uvijek simultano dan i noć. Osjeti kako Zemlja grli sva bića i sve, bez razlike, cijelu Biosferu, bez hvale ili krivice za bilo koga ili bilo što. Smjestite u svoje srce cijelu Zemlju koja se okreće, baš onako kako je vidite iz svemira. Iz svojeg srca pošaljite zahvalnost na svemu što primate od Majke Zemlje. Iz svojeg srca pošaljite ljubav, mir, suosjećanje, svjetlost svemu što posjeduje Život. Šaljite ljubav planeti Zemlji i cijeloj kreaciji bez izuzetka, grleći svakoga i sve, baš kako to i Zemlja radi. Naročito pošaljite ljubav onima za koje mislite da vam nisu naklonjeni. Zagrlite ih u svjetlosti svoje ljubavi. Pri svakom izdahu šaljite ljubav, svjetlost i mir planeti Zemlji, našoj majci i svemu što posjeduje Život. Osjetite u sebi univerzalno suosjećanje i ljubav Majke Zemlje, koje nije drugačije od vaše svjesnosti. Zaista to osjetite. 
JA SAM JEDNO SA ZEMLJOM, ZEMLJA I JA SMO JEDNA SVIJEST, JEDAN UM. Ponovite ovo polako nekoliko puta. Utisnite to u sebe. Naučite disati zajedno sa Zemljom. U svojim mislima zahvalite Majci Zemlji na svemu što ste primili u meditaciji i neka meditacija bude svima na dobrobit, neka sva bića postanu svjesna i ispunjena ljubavlju, svjetlosti i mirom. Osjetite Jedinstvo Života na planeti, Jedinstvo svih bića. Sa zahvalnošću i ljubavi u srcu završite meditaciju.

In Lake'ch! Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
nedjelja, 6. listopada 2013.

Meditacija na pečat Plavog Orla

Meditacija na pečat Plavog Orla
 
PLAVI ORAO Stvara Viziju. Afirmacija za Plavog Orla: "Kroz tebe, Gaja, ja sam također transformiran / transformirana. Ja se budim kroz povratak božankse Ljubavi i Svjetla. Svi smo jedno! Gaja, kako se ti budiš - ja ozdravljam. Kako se ja budim - ti bivaš izliječena. Zajedno naše latice se otvaraju u ekstazi ka novom Suncu Cvijeća." Plavi Orao simbolizira kolektivni um. Kroz vjeru u sebe i realizaciju svojih vizija isjeljujemo kolektivni um, dajemo prostor novim mogućnostima i pozitivnim promjenama na planeti. Plavi Orao nas podsjeća da ono što unapređuje našu osobnu evoluciju - unapređuje i evoluciju kolektivnog uma. Mi smo oni koji transformiramo i donosimo promjene. Plavi Orao nas uči saosjećanju. U svoje planove i vizije uključimo aktivnosti koje će poboljšati naše odnose sa drugima, koje će donijeti dobro Zemlji i svim živim bićima. Plavi Orao nas uči da vidimo daleko, da proširimo svoj duh. Poziva nas da poletimo, da se izdignemo iznad svakodnevice. Poziva nas da se probudimo i ispunimo Božanskom Ljubavi i Svjetlosti. 
 

Meditation on the seal of the Blue Eagle
 
Blue Eagle Vision Creates. Blue Eagle reminds you to step powerfully into your commitment as a planetary server! Your assignment includes whatever furthers your personal evolution and the evolution of global mind. You are an awakener, a transformer, an empowered gloal visionary. In your vision, you have compassion for others, and your decisions are made in the light of global consciousness. Ask yourself how you might experience compassion toward self, the Earth, and others. Be guided towards types of work, relationships, places to live, and projects that will benefit the Earth and her creatures. Allow your spirit to expand. Soar on your spreading wings and planetary perspective. Affirm: "Through your, Gaia, I am also transformed! I am awakening as the return of divine love and light. We are all one. Gaia, as you awaken, I heal myself. As I awaken, you are healed, and together our petals open ecstatically to the new Sun of Flowers." You are a member of the one global family, a planetary server and transformer. Blue Eagle asks you to join in lifting the collective mind. It is up to each one of us to hold a positive vision and affirmation, for the means by which this miracle will occur is through changes in the one affecting the greater whole.

SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA 4.10. SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA  4.10.

Svjetski dan zaštite životinja obilježava se 4. listopada kako bi se upozorilo na važnost životinja i čovjekova odnosa prema njima. Prema podacima svjetskih organizacija svaki dan izumru deseci životinjskih vrsta, a od najugroženijih svakako su najpoznatije morske kornjače, gorile, pande, slonovi, nosorozi, kitovi i tigrovi. Udruga Prijatelji životinja navodi i da je 4. listopada odabran za obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja jer se tada obilježava dan sv. Franje Asiškog, koji se smatra zaštitnikom okoliša i životinja, bio je vegetarijanac i poznat po privrženosti svim živim bićima. Kako se možemo pridružiti zaštiti životinja, zaštiti našu planetu Zemlju? Koristite proizvode koji nisu testirani na životinjama, kupujte odjeću koja nije načinjena od kože, vune ili svile. Ima mnogo lijepih i kvalitetnih materijala na tržištu koji nisu životinjskog porijekla. Nemojte ići u ZOO vrtove, nemojte učiti djecu da je to vid edukacije i zabave. Nemojte posjećivati cirkuse koji iskorištavaju životinje u svojem programu. Pređite na vegetarijansku ili vegansku prehranu, ako ne možete, barem smanjite korištenje namirnica životinjskog porijekla... Ako želite kućnog ljubimca, nemojte ga kupovati – udomite psa ili macu! Ne kupujte životinje – time podržavate lanac proizvodnje životinja i uzimanje životinja iz prirode! Udomite napuštene životinje! Prijavite zlostavljanje i zanemarivanje životinja. Voljeli biste imati psa ili mačku ali nemate uvjete? Volontirajte u udrugama za zaštitu životinja, družite se sa psima i macama u azilima, pomažite napuštenim životinjama. Razmišljajući o dobrobiti planete Zemlje i drugih bića koja žive oko nas razvijamo svijest, saosjećanje, ljubav i miroljubiv način života. Život bez iskorištavanja drugih bića, život bez nasilja nad drugima. Svojim izborima možete izravno sudjelovati u stvaranju boljeg svijeta za sva bića na planeti. Sjetite se mudrosti starosjedilaca Amerike: „Što zadesi životinju, zadesiti će i čovjeka. Svi smo dio istog Tkanja!“

 
In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

Dan farmskih životinja 2.10.2013.


Dan farmskih životinja, 2.10.2013.

Povodom obilježavanja Dana farmskih životinja, 2.10.2013.,proslijeđujem tekst iz Galaktičkog priručnika, Fondacije za Zakon Vremena ( Foundation for the Law of Time ) tekst o očuvanju Života na Planeti - kako možemo voljeti Zemlju i biti saosjećajni prema drugim živim bićima. 

"VOLJEĆI ZEMLJU: PRAKTIČNI SAVJETI: Posadi voćke, Posadi vrt, Pojednostavi svoj život, Jedi voće i povrće, kupuj lokalnu organsku hranu, Recikliraj, Meditiraj u prirodi, Bavi se umjetnošću, Oprosti, Radi ceremonije posvećene Zemlji, Meditiraj Ljubav, Stvaraj Mir, Prouči lokalnu floru i faunu, Šalji iscjeljujuće misli Zemlji u slobodnim trenucima, Postani vegetarijanac, a još bolje vegan, Prekini svako ubijanje nevinih životinja." In Lake'ch!On the Day of the farm animals, 02.10.2013., here is the text from the Galactic handbook, the Foundation for the Law of Time - text how can we love the Earth and be compassionate to other living beings. 

"Loving the Earth: Practical Actions: PLANT FRUIT TREES; PLANT A GARDEN; SIMPL IF YOUR LIF E , EAT FRUIT AND VEGGIES, BUY LOCAL ORGANIC, RECYCLE, MEDITATE IN NATURE, MAKE ART, FORGIVE, DO CEREMONIES FOR THE EARTH, MEDITATE LOVE, MODEL PEACE, STUDY LOCAL FLORA AND FAUNA, SEND HEALING THOUGHTS TO EARTH IN SPARE MOMENTS, GO VEGETARIAN (EVEN BETTER VEGAN) STOP ALL KILLING OF INNOCENT ANIMALS. See Earthlings.
In Lake'ch!