petak, 31. siječnja 2014.

ČETVRTA HEPTADA U REZONANTNOJ LUNI ČETVRTA HEPTADA U REZONANTNOJ LUNI - HEPTADA SAZRIJEVANJA

Sa kinom 93 Crvenim Lunarnim Šetačem započinje četvrta Heptada u Rezonantnoj luni, žuta heptada – Heptada Sazrijevanja: Staza Heptade 28: PROSVETLJENJE NAVIGACIJE.
Pročitajte p
oglavlja 11-12, „Book of the Initiation“. Pročitajte „Afterword of Time, Synchronicity and Calendar Change“. 

Ukoliko nemate knjigu „Book of the Initiation“ pogledajte video na youtube.com Održite svečanost Planetarne inicijacije -  shvatite da ste upravo vi INICIRANI kroz svoju duhovnu praksu. Možete koristiti tekstove invokacija iz poglavlja 13 iz knjige „Book of the Initiation“. Ukoliko nemate knjigu, budite kreativni, osmislite svoje invokacije za svoju svečanost Planetarne inicijacije. Također, možete se organizirati u grupi. In Lake'ch! 

https://www.youtube.com/watch?v=lO2SJMJ3Jjo&list=PLFB6DFCA153568E5F

 IZVOR:   http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html

ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

JOSE ARGUELLES - U SVJETLU 75 ROĐENDANA NA KIN 86, GREGORIJANSKI DATUM 24.1./ JOSE ARGUELLES - In light of the 75th birthday 

PRIDRUŽITE SE ČETVERODNEVNIM MEDITACIJAMA U ČAST I ZAHVALNOST VALUM VOTANU. Sa kinom 86: Bijelim Galaktičkim Spojiteljem Svjetova (24.1.2014.) je godišnjica rođendana José Argüellesa - Valum Votana. 4 dana meditacije i bdijenje u čast i zahvalnost José Argüellesa - Valum Votana. Meditacije u čast i zahvalnost Valum Votanu, započinju na današnji kin i traju 4 dana od kina 86 Bijelog Galaktičkog Spojitelja Svjetova do kina 89: Crvene Spektralne Lune. Također, pogledajte članak "Why We Need A New Calendar“ - http://www.lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/whyweneedanewcalendar.html

 U svjetlu 75. rođendana José Argüellesa - Valum Votana na Rezonantnu lunu 15. (Kin 86, Bijeli Galaktički Spojitelj Svjetova, gregorijanski datum: 24.1.) ovdje su 15 citata Valum Votana za razmišljanje:

• Ne- ego stanje uma je poput vrata – ulazak u galaktički holoum i meditacije. Kada ste oslobođeni ega ( kada postanemo „nitko“ općenito), Bog je prisutan .
• Da biste prekinuli lokaliziranu naviku morate staviti nešto drugo na njeno mjesto. Zato kažemo da "prevladati poteškoće znači napraviti energetski napredak prema dobru."
• Ako primijetite da padate u negativno stanje, vidite kako brzo možete preokrenuti negativno stanje kroz pozitivnog djelovanje.
• Kada prirodni um postane vaša prirodna navika uma, razvija se vaša osnova za svakodnevnu noosferu.
• U Galaktičkoj meditaciji, praznina zapravo nije praznina nego telepatska gustoća. Kroz telepatsku gustoću možemo ući i zatim prijeći u drugu dimenziju.

Virtualna stvarnost pokazuje da smo gladni oslobađanja u paralelnom svijetu , u području imaginacije koja nije samo odraz naših najgorih noćnih mora , nego naših najvećih i najuzvišenijih težnji.

• Mayan Faktor je faktor predviđanja u bilo kojem razmatranju ljudske povijesti.
• Kalendar je alat za makro programiranje, on drži na jednom mjestu sve vjerovanjima i običaje društva ili kulture.
• Sat ima umjetnu vremensku frekvenciju 12:60. Prisutan problem sata je da prouzrokuje duboki nedostatak povjerenja prema našem vlastitom tijelu - to je uzrokovano nerazdvojivom vremenskom frekvencijom sata. (12:60).

Tranzicija Biosfera-Noosfera označava točku kada svijest planeta ide od kozmičkog nesvjesnog prema kozmičkoj svijesti.

• Kada govorimo o dolasku noosfere mislimo na mentalno otkrivanje novog kozmičkog generiranog hologramskog polja fraktala - jednog koji će zamijeniti stari.
• Na mjesto materijalizma ćemo imati SPEKTRALIZAM . Suprotno od atomske materije je spektralna svjetlost.
 Zakon Vremena je znanost koja pokazuje prirodu sinkronijskog reda - Četvrto dimenzionalne stvarnosti organizirane kroz 13:20 kodova vremena.
• Kroz razumijevanje rezonancije elektromagnetskih frekvencija mozga i elektromagnetskih frekvencija Zemlje ,cilj kombiniranih praksi je aktiviranje kružećeg polarnog Mosta Duge – Duge oko planete Zemlje.
• Nemojte podcjenjivati moć vlastitog uma jasnog razmišljanja i djelovanja. Kroz sinkronijske kodove Zakona Vremena, svi aktiviramo Noosferu, to je nevidljiva akcija kako bi se manifestirao Dugin Most oko planete Zemlje. Sve se događa upravo u pravo vrijeme.JOIN four-day meditation HONOURS AND GRATITUDE VALUM Votan.


Whit Kin 86: White Galactic Worldbridger - will be the 75th anniversary of José Argüelles - Valum Votan's birthday. In light of the 75th birthday of José Argüelles - Valum Votan on Resonant 15 - 4 days of meditation and vigil in honor and gratitude VALUM Votan. Kin 86: White Galactic Worldbridger - Kin 89, Red Spectral Moon (24-27 Jan). See his article "Why We Need A New Calendar“ - http://www.lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/whyweneedanewcalendar.html

In light of the 75th birthday of Valum Votan on Resonant 15, here are 15 quotes by VV to contemplate:

• The non-egoic state of mind is the gateway to galactic holomind and meditation. When you are nobody at all, God is present.
• By breaking a localized habit you must put something else in its place. That’s why we say "to overcome difficulty make energetic progress in the good."
• If you find yourself falling into a negative state, see how quickly you can reverse it through positive activity.
• When you make the nature of mind the natural habit of mind, you are evolving the basis of the everyday noosphere.
• In Galactic Meditation, emptiness is not really emptiness but telepathic density. It is into this telepathic density that you will eventually enter and then pass into another dimension.
• Virtual reality shows that we are starved for release into a parallel world, an imaginal realm that is not just a reflection of our worst nightmares, but of our highest, most sublime aspirations.
• The Mayan Factor is the overlooked factor in any consideration of human history.
• A calendar is a macroprogramming device, it holds in place all of the established beliefs and customs of a society or culture.
• The inherent problem of the clock is the profound lack of trust it engenders in the body’s own inherent timing frequency.
• The biosphere-noosphere transition marks the point when the consciousness of the planet goes from the cosmic unconscious to the cosmic conscious.
• When we speak of the advent of the noosphere we are referring to the mental disclosure of a new cosmically generated holographic field fractal – one that will replace the old one.

• In place of materialism you will have spectralism. The opposite of atomic matter is spectral light.
• The Law of Time is a science that demonstrates the nature of the synchronic order - the fourth-dimensional reality organized by the 13:20 codes of time.
• Through the understanding of the resonance of the electromagnetic frequencies of the brain and the electromagnetic frequencies of the Earth, the goal of the combined practices is to trigger the circumpolar rainbow bridge - rainbow around the Earth
• Do not underestimate the power of your own clear mind thought and actions. Through the synchronic codes of the Law of Time, we are all activating the noosphere, an invisible action to pay off in the manifestation of the Rainbow Bridge … Everything occurs at precisely the right time.

In Lake'ch! 


NJEGOVANJE UNUTARNJE REZONANCIJE - PUT GALAKTIČKIH MAJSTORA / CULTIVATING INNER RESONANCE - PATH OF THE GALACTIC MASTERS


Njegovanje unutarnje rezonancije - Put galaktičkih majstora
Poziv za ujedinjenjem telepatskog istraživanja na unutarnjem planu

 U kozmologiji 13 – tonskog Začaranog vala, ton 7. (7. pozicija)  je Rezonantni ton - ton usklađenosti. To je središnja točka od 13 tonova. Usklađenost je kvaliteta biti centriran, ili "usklađen". 

Na našem tijelu Rezonantni Ton odgovara kralježnici (središnji kanal) sa šest artikulacija na obje strane (ramena, koljena, zglobovi, kukovi, koljena i gležnjevi)  6 + 1 + 6 = 13.


Da bismo ostali usredotočeni potrebna je disciplina i uložen napor na unutrašnjem planu. To je  disciplina primjene napora (duhovna praksa) na unutarnjem planu – koja ješef“ vrlina svih galaktičkih majstora, glasnika, proroka, vidovnjaka i tražitelja istine.

U čast svih galaktičkih majstora, i u čast 75. godišnjice rođenja Valum Votan (Rezonantana luna 15), svi su pozvani na posebnu studiju sesije na unutarnjem  planu u ovoj Rezonantnoj luni. Neka primjeri tih adepata budu nadahnuće za nas, kako bismo nastavili  njegovati ​​naše unutarnje Svjetlo kao jedne telepatski ujedinjene Noosfere!


Tijekom ove lune, prikupimo svoju snagu volje da ostvarimo božanstvenost u sebi i učinimo sve što je u našoj moći da oživimo svoju duhovnu praksu - sve što možemo učiniti unutar naše duhovne prakse, znači stvoriti taj prostor u kojem ćemo se osjećati intimno povezani sa Božanskim, Sveprisutnim, povezani sa Galaktičkim  izvorom.Cultivating Inner Resonance - Path of the Galactic Masters
Call for a Unified Telepathic Exploration of the Inner Planes In the 13-tone Wavespell cosmology, the 7th position is the Resonant Tone - the tone of attunement. It is the center point of the 13 Tones. Attunement is a quality of being centered, or "in tune".

On the body the Resonant Tone corresponds to the spine (the central channel) with six articulations on either side (shoulders, elbows, wrists, hips, knees and ankles) (6 + 1 + 6 = 13).


To stay attuned requires discipline of exertion on the inner planes. It is this discipline of exertion on the inner planes that is a chief virtue of all galactic masters, messengers, prophets, seers and seekers of truth.


In honor of all the galactic masters, and in honor of the 75th anniversary of the birth of Valum Votan (7.15), all are invited to a special study session of the inner realms for this Resonant Moon. Let the example of these adepts inspire us to cultivate our inner light as one telepathically unified noosphere!

Throughout the course of this Moon, gather your will power to realize the divinity within you and do whatever is in your power to revivify your own spiritual practice — whatever you can do within your means to create that space wherein you feel that intimate bond with the Divine, Omnipresent, Galactic Source.

Since we are in the Resonant Moon we are aiming to create a noospheric resonance of clarity so that we may channel our own highest inner vision — of ourselves and of the universe. The more you put into this, the more you (and all beings) will get out of it!
nedjelja, 12. siječnja 2014.

MEDITACIJA ZA ISCJELJIVANJE PLANETE ZEMLJE I FUKUSHIME / Meditation MEDITATION FOR FUKUSHIMA and Planet Earth!

Meditacija za Fukushimu i Planetu Zemlju 
Nakon meditacije prirodnog uma, započnite sa meditacijom. Vizualiziraj planetu Zemlju, lijepi plavi planet. Vizualiziraj kako iz Centra Galaksije, Hunab Ku pristižu zrake Dugine Svjetlosti, predivne spirale duginog svjetla koje putuju preko Sunca prema planeti Zemlji. Vizualiziraj cijelu planetu Zemlju u zagrljaju Svjetlosti Duginih boja. Vizualiziraj  Dugino svjetlo koje dodiruje planetu i pokreće buđenje svijesti – iz svih srca se širi Sjaj duginih boja, Sjaj Svjetla Ljubavi, Mira, Jedinstva i Jednakosti. Vizualiziraj kako sve što ima život sjaji kao cijela planeta, svi elementi prirode sjaje predivnim sjajem Svjetlosti.
Vizualiziraj kako se cijela planeta iscjeljuje, svi elementi prirode, sve što posjeduje život. 
Vizualiziraj kako se sve onečišćenje transformira u blistavi sjaj, a kako su svi elementi prirode iscijeljeni. Vizualiziraj kako je cijela planeta Zemlja iscijeljena, sve što posjeduje život blista u sjaju Duginih boja. Vizualiziraj Dugin Most oko planete Zemlje, i stavi tu sliku u svoje srce. Iz  srca pošaljite  bezuvjetnu ljubav za cijelu planetu, za sva bića, za cijelu kreaciju. Iz srca pošaljite molitvu da se ljudska bića probude, ispune svoje srce ljubavlju i suosjećanjem za sve što posjeduje život, iz srca pošaljite molitvu da ljudi shvate da nismo jedina vrsta na ovoj planeti, da sva bića imaju pravo na život, slobodu i jednakost. Neka sva bića dosegnu prosvjetljenje, mir i radost. Neka sva bića budu slobodna i sretna. Neka sva bića budu povezana kroz ljubavi, jednakost, slobodu i jedinstvo. Vizualiziraj kako sva srca blistaju sjajem bezuvjetne ljubavi, cijela planeta Zemlja blista Svjetlošću Ljubavi, Mira, Suosjećanja.
Veličanstveni sjaj Duginih boja, predivan sjaj visoke frekvencije širi se oko Zemlje .
Vizualiziraj predivne spiralne zrake Duginih boja koje putuju natrag u Centar Galaksije.
Neka sve bude kao Svjetlo međusobne ljubavi! 
AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO! In  Lake'ch !
Meditaciju napisala: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo, PAN Zagreb, Croatia
Meditacija objavljena na: http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html
Meditation MEDITATION FOR FUKUSHIMA and Planet Earth! Begin with natural mind meditation (http://www.lawoftime.org/infobooth/naturalmind.html)
Visualize the planet Earth, a beautiful blue planet. Visualize how the center of the galaxy, Hunab Ku, transmits the Rainbow Rays of Ligh, and formed spiral bright light, which travels through the Sun to the planet Earth. The whole planet Earth is embraced by shining light colors of the rainbow. Visualize how the light fell on the planet - the awakening of consciousness - and how all of the heart expands Shine rainbow colors, Shine the Light of Love, Peace, Unity and Equality.
Visualize how everything has a life shines as the entire planet Shine, how all the elements of nature, beautiful shining Light.
Visualize how the whole planet heals, all the elements of nature, in order to heal all beings.
Visualize how it all transforms contamination in glittering Shine, and how all the elements of nature healed. Visualize the Rainbow Bridge around the globe, and put that image in our heart. "From my heart I send unconditional love for all of creation, for everything has a life ". "From my heart I send out a prayer that human beings wake up, to fill their hearts with love and compassion for all that life holds, human beings realize that we are not the only species on this planet, and that all beings have a right to life, liberty and equality.
"
May all beings reach enlightenment, joy, peace.
May all beings be connected through Love, Equality, Freedom and Unity.
May all beings be free and happy.

Visualize that all hearts and glitter -drenched love, the whole planet shines with the Radiance of love, peace and compassion.
The magnificent splendor of a rainbow of colors, beautiful splendor of high-frequency spread around the Earth.
Visualize how beautiful rays of rainbow colors in a spiral rays back into the center of the Galaxy. Let everything be as in light of mutual love !

 AY YUM HUNAB KU EVAM MAYA E MA HO!
 In  Lake'ch ! (I am another you!)
Meditation from Vesna White Galactic Mirror, PAN Croatia
http://www.lawoftime.org/infobooth/fukushima-meditations.html

subota, 11. siječnja 2014.

REZONANTNA LUNA MAJMUNA / The Resonant Monkey MoonDobrodošli u Rezonantnu Lunu  Majmuna!
Rezonantna luna harmonizacije, sedma po redu u Začaranom Valu Planetarnog služenja (u godini od 365 dana). Sada smo na pola puta godine Žutog Galaktičkog Sjemena, u prvoj godini Nove Galaktičke Zrake. Ove mayanske godine Žutog Galaktičkog Sjemena otvaramo Prva Vrata od Sedam Vrata Svjetlosti – koja je inicirana sa Galaktičkom Sinkronizacijom, pa sve do 2020. Kolektivno pišemo budućnost!   

Sada doživljavamo usporeni film timequake“ s mnogo fluktuacija (promjena) i preusmjeravanja,  na osobnoj i planetarnoj razini. („Timequarke“ je naslov knjige Kurta Vonneguta objavljena 1997. Govori o globalnom trenutku krize savjesti. Prošlost koja se vraća, gubitak slobodne volje, prepoznavanje kroz deja vu. Timequarke je nagli zastoj u prostorno-vremenskom kontinuumu, u kojem ponavljamo sve što smo činili zadnjih deset godina. Da bismo prevazišli takvo stanje trebamo proširiti svoju svijest.)
 

Kako bi rastvorili stare obrasce, važno je izdvojiti redovito vrijeme tišine u kojem možemo upijati nove frekvencije koje struje prema našem planetu, dopuštajući im da postanu dio nas kroz nove uzorke frekvencije u naše unutarnje krugove. Premda te promjene  možemo  osjećati kao da "nemamo vremena", kroz  tišinu kontemplacije i jačanje kroz meditaciju, ulazimo kroz prostor koji proširuje vrijeme i daje odgovore koje tražimo. Slušajte pažljivo unutarnje poruke koje pozivaju iza vela. Te poruke su iz ovog trenutak a usmjerene na budućnost.


U geometriji Pulsara, sedmi ton je drugi ton 2D senzornog  pulsara (3, 7, 11 su tonovi koji pripadaju drugoj dimenziji senzornog pulsara..  Sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom se podsjećamo da stišavanjem, smanjivanjem neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila aktiviramo šesto čulo i budimo se u planetarnoj svijesti. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost da "ostanemo budni" i percipiramo širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).

U svjetlu 75. rođendana Valum Votana na Rezonantnu lunu 15. (Kin 86, Bijeli Galaktički Spojitelj Svjetova, gregorijanski datum: 24.1.)
        Ne- ego stanje uma je poput vrata – ulazak u galaktički holoum i meditaciju.  Kada ste oslobođeni od ega ( kada postanemo „nitko“ općenito),  Bog je prisutan .

        Da biste prekinuli lokaliziranu naviku morate staviti nešto drugo na njeno mjesto. Zato kažemo da "prevladati poteškoće znači napraviti energetski napredak prema dobru."
        Ako  primjetite da padate u negativno stanje, vidite kako brzo možete preokrenuti negativno stanje kroz  pozitivnog djelovanje.
        Kada prirodni um postane vaša prirodna navika uma, razvija se vaša osnova za svakodnevnu noosferu.
        U Galaktičkoj  meditaciji, praznina zapravo nije praznina nego telepatska gustoća. Kroz  telepatsku gustoću možemo ući i zatim prijeći u drugu dimenziju.

Virtualna stvarnost pokazuje da smo gladni oslobađanja u paralelnom svijetu , u području imaginacije koja nije samo odraz naših najgorih noćnih mora , nego naših najvećih i najuzvišenijih težnji. 
        Mayan Faktor je  faktor predviđanja u bilo kojem razmatranju ljudske povijesti. 
        Kalendar je alat za  makro programiranje, on drži na jednom  mjestu sve vjerovanjima i običaje društva ili kulture.
        Sat ima umjetnu vremensku frekvenciju 12:60. Prisutan problem sata je da prouzrokuje duboki nedostatak povjerenja prema našem vlastitom tijelu - to je uzrokovano nerazdvojivom vremenskom frekvencijom sata. (12:60).

Tranzicija Biosfera-Noosfera označava točku kada svijest planeta ide od kozmičkog nesvjesnog  prema kozmičkoj svijesti.
        Kada govorimo o dolasku noosfere mislimo na mentalno otkrivanje novog kozmičkog generiranog hologramskog polja fraktala - jednog koji će zamijeniti stari.
        Na mjesto materijalizma ćemo  imati SPEKTRALIZAM . Suprotno od atomske materije je spektralna svjetlost.
   Zakon Vremena je znanost koja pokazuje prirodu sinkronijskog reda - Četvrto  dimenzionalne stvarnosti organizirane kroz 13:20 kodova vremena.
        Kroz razumijevanje rezonancije elektromagnetskih frekvencija mozga i elektromagnetskih frekvencija Zemlje ,cilj kombiniranih praksi je aktiviranje kružećeg polarnog Mosta Duge – Duge oko planete Zemlje.
        Nemojte podcjenjivati moć vlastitog uma jasnog razmišljanja i djelovanja. Kroz sinkronijske kodove Zakona Vremena, svi aktiviramo Noosferu, to je nevidljiva akcija kako bi se manifestirao Dugin Most oko planete Zemlje.  Sve se događa upravo u pravo vrijeme.

IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html


TOTEM REZONANTNE LUNE JE MAJMUN

Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima?
Akcija tona je da inspirira, moć kanalizira, odlika harmonizira.
 Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.  On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu.

Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam -  kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način.
U učenju Maya Pečat Plavog Majmuna ima afirmaciju "Plavi Majmun Igra se Magijom".

 Prirodna osjećajnost, fluidnost i sloboda djeteta – je energija Plavog Majmuna koja je u nama. Plavi Majmun se igra Magijom – igra se iluzijom – uči nas da ova stvarnost oko nas nije jedina, ona može biti iluzija koju smo sami stvorili. Plavi Majmun nas poziva da transformiramo naše sjene, povrede – kroz svjesnost svojih emocionalnih reakcija. Poziva nas da promijenimo našu percepciju – promijenimo kroz svjesnost našu točku iz koje reagiramo, iz koje doživljavamo sebe i svijet oko sebe. Majmun nam daje podršku i ohrabruje nas da transformiramo te nepotpune i ranjene dijelove sebe – kroz integraciju i iscjeljenje. Pronađimo što istinski podupire osjećajnost i stvara duboko zadovoljstvo. Majmun nas poziva da budemo jednostavni, poziva nas da volimo, da se igramo, plešemo, crtamo, slikamo, pjevamo, da budemo kreativni, da živimo radost naših srca. 

In Lake'ch!

Welcome to the Resonant Monkey Moon of Attunement, the seventh moon of the Planetary service wavespell.

 We have now entered the halfway mark of the first year of the New Beam. This year we are opening the first of the Seven Light Gates initiated on Galactic Synchronization and continuing  through 2020. We are collectively writing the future. We are now experiencing a slow motion timequake with many fluctuations and reroutings both on a personal and planetary scale. As old patterns dissolve, it is important to set aside regular quiet time to absorb the new frequencies streaming in to our planet, allowing them to settle and repattern your internal circuits.
Though it may feel like you "don't have time", quiet contemplation and restorative meditation enters you into the space that expands time and provides the answers you are seeking. Listen carefully to the inner messages that are calling from beyond the veil. It is from here that the future is being directed. 

In the pulsar geometry, the seventh tone is the second tone of the 2D sensory pulsar (3, 7, 11). Here we are reminded that by quieting the incessant input of our five senses we activate the sixth sense and awaken to the planetary mind.
Through concentration and meditation we develop the capacity to "stay awake" to the bigger picture that is unfolding before us. This ability to sustain waking consciousness triggers self-reflection. The more conscious we are, the more self reflective. It is through self-reflective consciousness that we access the noosphere.


In light of the 75th birthday of Valum Votan on Resonant 15, here are 15 quotes by VV to contemplate:
 • The non-egoic state of mind is the gateway to galactic holomind and meditation. When you are nobody at all, God is present.
 • By breaking a localized habit you must put something else in its place. That’s why we say "to overcome difficulty make energetic progress in the good."
 • If you find yourself falling into a negative state, see how quickly you can reverse it through positive activity.
 • When you make the nature of mind the natural habit of mind, you are evolving the basis of the everyday noosphere.
 • In Galactic Meditation, emptiness is not really emptiness but telepathic density. It is into this telepathic density that you will eventually enter and then pass into another dimension.
 • Virtual reality shows that we are starved for release into a parallel world, an imaginal realm that is not just a reflection of our worst nightmares, but of our highest, most sublime aspirations.
 • The Mayan Factor is the overlooked factor in any consideration of human history.
 • A calendar is a macroprogramming device, it holds in place all of the established beliefs and customs of a society or culture.
 • The inherent problem of the clock is the profound lack of trust it engenders in the body’s own inherent timing frequency.
 • The biosphere-noosphere transition marks the point when the consciousness of the planet goes from the cosmic unconscious to the cosmic conscious.
 • When we speak of the advent of the noosphere we are referring to the mental disclosure of a new cosmically generated holographic field fractal – one that will replace the old one.

 • In place of materialism you will have spectralism. The opposite of atomic matter is spectral light.
 • The Law of Time is a science that demonstrates the nature of the synchronic order - the fourth-dimensional reality organized by the 13:20 codes of time.
 • Through the understanding of the resonance of the electromagnetic frequencies of the brain and the electromagnetic frequencies of the Earth, the goal of the combined practices is to trigger the circumpolar rainbow bridge - rainbow around the Earth
 • Do not underestimate the power of your own clear mind thought and actions. Through the synchronic codes of the Law of Time, we are all activating the noosphere, an invisible action to pay off in the manifestation of the Rainbow Bridge … Everything occurs at precisely the right time.
http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html
Resonant Monkey Moon - Resonant Channel attunement, Inspire, How can I attune my service to others?

 Monkey represents the Divine Child, the child that is ever in a state of open-hearted wisdom, innocence, trust, simplicity and joyful wonder. What would it feel like to actually BE a magical child in this culture and time? The secret that very few know - because they may feel more comfortable trying to protect themselves - is that the divine child offers the strongest of all protections, the invulnerability of openhearted Love. Through innocence, a kind of immunity is created that allows the divine child to be TRANSPARENT so that the apparent 'slings and arrows' of the world can pass right through without being personalized into wounds, reactions or hurt feelings. This is the path of innocence regained. Transparency is the path of the new consciousness.

 The natural sensitivity, fluidity, and freedom of the child may have been left behind in partial passage. Perhaps your inner child was wounded or treated insensitively, and you carried this unresolved process into adulthood. Blue Monkey encourages you to bring forth this incomplete or wounded part for integration and healing. In this New Myth, your spontaneous, divine child will usher in and anchor the new frequency. How can you heal your inner child? Explore what truly gives you joy. Find types of work that support your sensitivity and create deep satisfaction. Be simple: love, play, dance, draw, colour, sing. These activities are for all divine children - they serve the expression of the magical child in everyone. Consciously make time for the joyful freedom and magic of play!
The number for Blue Monkey is eleven, the vibration wherein novelty and spontaneity break down resistant forms. When unity merges with Essence Self, a mystical foundation is created that disintegrates old patterns. This is actually integration in disguide. As your walls tumble down, they crack into a smile, and the illumination of self shines through.

In Lake'ch!

četvrtak, 9. siječnja 2014.

GLOBALNA MEDITACIJA MOSTA DUGE I ISCJELJIVANJE FUKUSHIME NA KIN 71: PLAVI RITMIČKI MAYMUN / TODAY MEDITATION RAINBOW BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION! gregorian date 9.1.2014.NA DANAŠNJI, KIN 71:  PLAVOG RITMIČKOG MAJMUNA (9.1.2014. po gregorijanskom kalendaru) SMO POZVANI UČESTVOVATI U GLOBALNOJ MEDITACIJI ZA ISCJELJIVANJE PLANETE ZEMLJE I NUKLEARNOG OTPADA KOD FUKUSHIME.
Sa današnjim kinom 71 završava Ritmička Luna Guštera. DANAS JE DAN MAGIČNE KORNJAČE (ton lune i ton današnjeg dana se poklapaju - Ritmički ton). Radijalna plazma SILIO aktivira srčanu čakru. Danas je dan GLOBALNE MEDITACIJE MOSTA DUGE. Na današnji dan Magične kornjače pozvani smo uložiti dodatni napor u meditaciji i usmjeriti božansku ljubav za iscjeljenje planete  Zemlje i nuklearnog otpada. 
  
 Za današnju meditaciju koristimo kristal ako ga imate. Prvo meditirajte meditaciju Mosta Duge (ako niste radili meditaciju Mosta Duge, tekst pogledajte ovdje na blogu).
Na današnji dan svoju meditaciju Mosta Duge završite tako da vizualizirate Most Duge oko Zemlje, oko vašeg tijela, vizualizaciju planete Zemlje sa mostom Duge smjestite u svoje srce. U svojem srcu osjetite snagu ljubavi i boje svjetlosti Duge, i odašiljite ljubav i svjetlost u zonu na planeti sa pečatom Bijelog Spojitelja Svjetova - na Holonu planete Zemlje gdje se također nalazi i Japan. Nakon odašiljanja snage ljubavi Duge u zonu Bijelog Spojitelja Svjetova, prema izvoru nuklearnog onečišćenja, vizualizirajte geometriju Pulsara Duginog Svjetla, kako se okreće u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, unutar atomskoj-stanične strukture svih radioaktivnih tvari.
 Na fotografiji je geometrija pulsara koju koristimo u današnjom meditaciji za iscjeljivanje nukelarnog otpada

„Kao što je gore, tako dolje: Znam da se ovo događa i u drugim galaksijama i svjetskim sustavima koje mogu doživljavati svoje vlastite verzije borbi, kao što je nama ovdje na Zemlji.“ Cijelu vizualizaciju prenesite u kristal, vizualizirajte Dugine boje u kristalu. Snaga Ljubavi, saosjećanja i frekvencije boje Duge iscjeljuju Planetu Zemlju i nukearni otpad. Vizualizirajte Dugino svjetlo u kristalu koje se širi u svim pravcima i cijela planeta Zemlja je u Sjaju Duginih boja. Sa vizualizacijom Duginih oko planete i svijesti o iscjeljenju Planete i cijele kreacije, završite svoju meditaciju. Ako nemate kristal, cijelu vizualizaciju telepatski prenesite u kristal u obliku oktaedra u središe Zemlje.
Za produbljivanje vaše Pulsar atomsko-stanične meditacije pogledajte „Knjigu Transcendencije“, koja uključuje kompletni periodni sustav s kristalnim strukturama rešetki za svaki element.http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
http://www.lawoftime.org/pdfs/260-Postulates-of-the-Dynamics-of-Time.pdf?dl=1
  IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html
 
MEDITATION RAINBOE BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION!
 
 Today's global synchronized meditation for healing the Earth and Fukushima - MEDITATION RAINBOW BRIDGE & FUKUSHIMA MEDITATION! Today is kin 71: Blue Rhythmic Monkey. Rhythmic Moon day 28. RAINBOW BRIDGE to Fukushima meditation day + Magic Turtle Day! Day 28 is the fully-amplified Rainbow Bridge meditation day. Have the patience of the magic turtle and target this day for a special super exertion in your purification meditation! (Gregorian date: 9.1.2013.)
TODAY finish your rainbow bridge meditations by taking the rainbow bands that stream (1) around the Earth, (2) around your body and (3) within your heart - take this rainbow love force and inject it into the Worldbridger Zone on the Planet Holon.Once the rainbow love force is injected into the Worldbridger Zone, the source of the toxic contamination, visualize the pulsar geometry pulsing with rainbow light, counter-clockwise within the atomic-cellular structure of all radioactive matter (study Dynamics of Time quotes at bottom of this Noos-letter). As above, so below: know that this is occurring in other galaxies and world-systems that may be experiencing their own version of struggles as us here on Earth.Close your meditation by sealing the entire visualization into a crystal. 
 The photograph is a pulsar geometry we use in today's meditation for healing a nuclear waste.
Visualization of the entire transfer in crystal, visualize colors of the rainbow in the crystal. Power of Love, compassion and frequency Rainbow Light heal the planet Earth and nuclear waste. Visualize Rainbow light in the crystal, which is expanding in all directions, and the whole planet Earth is in SHINE rainbow colors. With visualization Rainbow around the globe and awareness of healing planets and the whole of creation, finished his meditation.If you don't have a crystal, seal it telepathically in the octahedron crystal at the center of the Earth.
To deepen your pulsar atomic-cellular meditation see "Book of the Transcendence", which includes the complete periodic table of contents with crystal lattice structures for each element.http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/ch6.html
 SOURCE: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html