petak, 27. rujna 2013.

VIKEND RADIONICA MEDITACIJE MOSTA DUGE I PRAKTIČNE PRIMJENE MAYANSKOG KALENDARA / SINKRONARA 13 LUNA 28 DANA

POZIVAM VAS NA VIKEND RADIONICU MEDITACIJE MOSTA DUGE U ZAGREBU
I PRAKTIČNE PRIMJENE MAYANSKOG KALENDARA
SUBOTA I NEDJELJA 28.09. 2013. i 29.09. 2013. od 17 - 20 sati.

RADIONICU VODI: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
CIJENA VIKEND RADIONICE: 250 kn

PRIJAVE NA E MAIL: vesna.etznab138@gmail.com, ili na mobitel: 098 92 94 751
POLAZNICI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI O TOČNOJ LOKACIJI RADIONICE.


Duga je tema Proročanstva, legendi i vizija mnogih naroda: Indijanaca Sjeverne i Južne Amerike, Maya, Azteka, Tolteka, centralno –američkih kultura, Krishne, Budhe. Duga je simbol cjelovitosti i integracije.
Polaznici radionice će se upoznati sa značenjem i tehnikom meditacije MOSTA DUGE, na koji način se povezujemo i sinkroniziramo sa planetom Zemljom i svjetlosnim Mostom Duge. Prema Kozmičkoj povijesti pomoću Svjetlosnog tijela Duge povezujemo se sa 5 dimenzijom. Započeo je novi ciklus, nova frekvencija, nova galaktička zraka. Prema Zakonu Vremena Noosfera - mentalni omotač Planete Zemlje je univerzalno telepatsko polje, mentalni omotač planete Zemlje. Na radionici, polaznici će se upoznati o povezanosti Noosfere, Mosta Duge i na koji način smo mi povezani sa Noosferom i Mostom Duge.Prema Kozmičkoj povijesti pomoću svjetlosnog tijela Duge povezujemo se sa 5 dimenzijom.Također, polaznici će se upoznati na koji način koristiti kalendar kao duhovni alat. Kada počnemo pratiti Sinkronar 13 luna 28 dana mijenja se naš odnos prema Vremenu - vrijeme spoznajemo višedimenzionalno. Pomoću sinkronara / kalendara kroz dnevno praćenje energije dana usklađujemo s ciklusima planete Zemlje, Sunca, Mjeseca i Galaksije.

Polaznici će naučiti kako svakodnevno pratiti energiju dana, kako prepoznati vlastitu energiju i životnu misiju. Odgovoriti ćemo na pitanja: koji su naši izazovi, kroz koje talente se najbolje realiziramo i razvijamo? Koje su naše skrivene snage? Koje su naše slabosti i kako ih transformirati? Upoznati ćemo univerzalnu četiri dimenzionalnu strukturu, energetska tijela čovjeka i planete Zemlje, te način na koji su povezani. Kroz ovu praksu učimo integrirati više stupnjeve svijesti u svoj svakodnevni život. 

 Također, kroz svakodnevnu praksu integriramo fizičko, mentalno, emocionalno i eterično tijelo. Kroz praćenje kalendara / sinkronara se povezujemo sa svojim unutrašnjim bićem, počinjemo živjeti u skladu sa prirodom, razvijamo svijest o Jedinstvu svega što postoji. Postajemo svjesni da smo dio velikog Tkanja Života i također dio Univerzuma.U Bibliji se Duga spominje kao znak zavjeta između Neba i Zemlje,  Boga i čovjeka i svega što posjeduje Život. „Bog reče Noi: Duga je znak zavjeta koji sam učinio između sebe i svakog tijela na zemlji.“ Stvaranje svijeta, 9:12-17. Kći Duge iscjeliteljica iz plemena Crow i Lakota ovako tumači Dugu : „ … da bismo prešli jaz koji leži između ovog doba i novog doba harmonije i izobilja, čarolija Duge nas uči da izgradimo most od Svjetlosti. Da bi ta Svjetlost bila dovoljno jaka kako bi se premostio jaz, mora sadržavati sve boje – sve ljude sve nacije, sva bića, cijelu kreaciju. Ukoliko je i jedna boja izostavljena neće biti dovoljno snage da se načini Dugin Most preko kojeg ćemo svi zakoračiti u Novo Vrijeme.“


 Program: SUBOTA I NEDJELJA 28.09. 2013. i 29.09. 2013. od 17 - 20 sati.

 SUBOTA: 28.09. 2013.
 •   Uvod u kalendar Maya - Sinkronar 28 dana 13 luna i Tzolkin- Sveti kalendar
 • Solarni pečati i galaktički tonovi
• Praktična primjena sinkronara / kalendara 13 luna 28 dana
 •  Čitanje dana, o energiji dana, o pripadajućoj luni (mjesecu), o čakri koja je aktivirana taj dan
 • Vježbe disanja
 • Meditacije: meditacija prirodnog uma, Molitva 7 galaktičkih pravaca 
· NEDJELJA: 29.09. 2013.
 • · Predavanje o Noosferi  
 • · O značenju Mosta Duge
 • · Most Duge u svakodnevnoj praksi - na koji način se povezujemo sa Mostom Duge kroz svakodnevno praćenje kalendara / sinkronara
 • · O kristalnoj jezgri planete Zemlje
 • · Vježbe disanja
 • · Meditacije: meditacija prirodnog uma, meditacija Mosta Duge, Molitva 7 galaktičkih pravaca
RADIONICU VODI: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
CIJENA VIKEND RADIONICE: 250 kn

PRIJAVE NA E MAIL: vesna.etznab138@gmail.com, ili na mobitel: 098 92 94 751
POLAZNICI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI O TOČNOJ LOKACIJI RADIONICE.
ZA DODATNE INFORMACIJE JAVITE SE NA: vesna.etznab138@gmail.com, mobitel: 098 92 94 751, ili na stranicu na facebooku:
http://www.facebook.com/mayanski.kalendar


In Lake'ch!
Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo

ponedjeljak, 23. rujna 2013.

ELEKTRIČNA LUNA SLUŽENJA / The Electric Deer Moon of Service


Dobrodošli u Električnu Lunu Jelena – lunu služenja, treću lunu Začaranog vala Planetarnog služenja!

 "Sinkronijski poredak Univerzuma održava funkcioniranje Zakona Vremena - definira " božanski plan. " Prije otkrića Zakona Vremena, božanski plan odvijao se  u kozmičkom nesvjesnom kao samo-reflektivno  znanje - inteligencije koja evoluira u tijelu  u trenutku " Otkrivenja . " - Valum Votan , postulat 19,6 , Dinamika Vremena
 
                                          Električna Luna Jelena / The Electric Deer Moon

Niste ono što mislite da jeste, vi ste mnogo više od toga! Vrijeme je buđenja, vrijeme je da ustanemo i osvijestimo naše Zvjezdano nasljeđe, da se prisjetimo svoje božanske misije. Električna Luna poziva nas da aktiviramo naše uspavane moći u ime Noosfere. Aktivirajte svoje srce! Aktivirajte svoj um! Aktivirajte svoje potencijale, svoju magiju! Aktivirajte svoju disciplinu! Aktivirajte svoju Zvjezdanu memoriju! Aktivirajte svoj DNK ! Aktivirajte svoju maštu ! Aktivirajte svijest o svojoj misiji! A Ho!

Svatko ponaosob drži jedinstveni aspekt božanskog plana. Božanski plan nije samo za ljudska bića. Božanski plan je kozmički red, kozmički zakon za cijelu kreaciju, za sve što posjeduje Život. Sve je dio Božanskog plana. To je samo stvar prepoznavanje uzoraka, znakova i učenja, kako bi se stopili sa Svjetlom Jednog koji održava sve. Nalazimo se usred ubrzanog  čišćenja  drevne karme aktivirano od Nove Galaktičke Zrake ( započela je 26. srpnja 2013.) Sve je pojačano. Sve je povezano.
 
 Poklopac Pacal Votanovog sarkofaga / The lid of the sarcophagus Pacal Votan

 Telektonon proročanstvo Pacal Votana pokazuje kako je cijeli kozmos nedjeljiva cjelina. Dakle, svako uvjerenje, svaki skup učenja , svaka religija i sva otkrivena proročanstva -  svi su dio Jednog Nedjeljivog Jedinstva koje se može mapirati prema sinkronijskom redu.  Na ovaj način svi proroci, vidovnjaci,  mudraci, itd. su dio vremenskog programa odpuštanja – prijenos iz različitih aspekata u jedinstvenu misiju.  Misija( čiji smo svi dio ),  temelji se na konačnom uskrsnuću Zemlje i evolucijskom otkupljenja ljudskog bića. „Iskupljenje " = prestajući biti nesvjesni onoga što se stvarno događa, ponovo postati svjesni jedinstva i povezanosti, svoje istinske prirode. To je smisao UR = Univerzalnog Uskrsnuća. UR je budućnost. To je realizacija sveopćeg ujedinjenja svih religija,  duhovnih tradicija, kao i svjetskih  sustava , to je krajnje Jedinstvo Svijesti s kojim ulazimo u Noosferu. Unutar svijesti Noosfere shvaćamo da smo produžetak  neprestano razvijajuće  svijesti i duha.U Pulsar geometriji , treći ton ( i treća luna ) predstavlja prvu fazu 3-7-11 druge dimenzije senzora pulsara . Totem životinja za ovaj mjesec je Jelen podsjećajući nas da budemo nježni prema sebi i drugima, stvarajući svoj put u ovom periodu tranzicije. Također nas podsjeća da ljubav i suosjećanje za sebe i druge olakšava naš put i omogućava da Božja milost teče u našim životima. To je ujedno mjesec služenja , možemo se zapitati: Kako mogu biti blagoslov za druge ? Kako mogu biti sinkronicitet za nekog drugog ?


Prevela: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko OgledaloWelcome to the Electric Deer Moon of Service, the third moon of the Planetary service wavespell. 

"The synchronic order of the universe maintained by the functioning of the Law of Time defines the “divine plan.” Prior to the discovery of the Law of Time, the divine plan unfolds in the cosmic unconscious becoming self-reflectively known to the intelligence of evolving bodies in time only as ‘revelation.’”
– Valum Votan, Postulate 19.6, Dynamics of Tim
e

You are not who you think you are, you are far more than that! It is time to Rise Up, Reclaim Your Star Lineage and Remember your Divine Mission. The Electric Moon invites you to activate your dormant powers on behalf of the Noosphere. Activate your Heart! Activate your Mind! Activate your Magic! Activate your Discipline! Activate your Star Memory! Activate your DNA! Activate your Imagination! Activate Mission consciousness! A ho! We each hold a unique facet of the Divine Plan. The Divine Plan is not merely for human beings. It is a cosmic ordainment. Everything is part of this Plan. It is just a matter of recognizing the patterns and signs and learning to dissolve yourself into the light of the ONE who sustains the All. We are undergoing an accelerated clearing of ancient karma activated by the New Galactic Beam (commenced on 26 July 2013). Everything is amplified. Everything is connected.

Pacal Votan

The Telektonon prophecy of Pacal Votan demonstrates how the whole cosmos is an indivisible unity. Therefore, every belief, every set of teachings, every religion and every revealed prophecy are all part of One Indivisible Unity that can be mapped according to the synchronic order. In this way all prophets, seers, sages, etc. are part of a time release program playing out different facets of ONE UNIFIED MISSION. 
The Mission (of which we are all a part), is based on the ultimate resurrection of Earth and the evolutionary redemption of the human being. "Redemption" =  ceasing to be oblivious to what is really going on and to re-member or re-collect. This is the meaning of UR = Universal Recollection/Resurrection. UR is the future. It is the realization of the universal unification of all religions, spiritual traditions, as well as world systems; it is ultimate unity consciousness that enters us into the Noosphere. Within noospheric consciousness we realize that we are an extension of an evolving consciousness and spirit. In the pulsar geometry, the third tone (and third moon) represents the first stage of the 3-7-11 second-dimensional sensory pulsar. 
 

The totem animal for this Moon is Deer reminding us to be gentle with ourselves and with others as we make our way through this unprecedented time of transition. It also reminds us that love and compassion for ourselves and others eases our journey and allows divine grace to flow into our lives. This is also the moon of service, so we might ask ourselves: How can I be a blessing for others? How can I be a synchronicity for someone else?

In Lake'ch! 
Vesna White Galactic Mirrornedjelja, 22. rujna 2013.

GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA NA DAN JESENJE RAVNODNEVNICE 22.09.2013.
GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA NA DAN JESENJE RAVNODNEVNICE - MEDITACIJA MOSTA DUGE 22.9.2013. NA BUNDEKU U 17 SATI. 

Danas je kin 222: Bijeli Magnetni Vjetar s kojim započinje začarani val Bijelog Vjetra. Dan je galaktičkog portala. Magnetni ton ima akciju da privlači, a moć da ujedinjuje. Predstavlja cjelinu i Jedinstvo. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. Bijeli Vjetar Prenosi Duh. Povezan je sa dahom, inspiracijom, idealima, predstavlja prisustvo istine, povezan s meditacijom i komunikacijom. Sa magnetnim tonom koji privlači i ujedinjuje i Vjetrom koji prenosi duh i dah, inspiraciju i naše ideale, na dan galaktičkog portala, sinkronizirana globalna meditacija će imati dodatnu energetsku podršku da globalni telepatski val ljubavi i mira potakne transformaciju svijesti. Pomoću praćenja energije dana i osvješćivanje frekvencije svakog tjedna posebno povezujemo se sa radijanim vremenom četvrte i pete dimenzije. Svaki tjedan - heptada unutar lune (mjeseca) ima svoj kod,  no i svaka luna ima svoju određenu frkevneciju, svoj određeni kod unutar strukture HUNAB KU 21 Galaktičkog Drveta Znanja i Života. ELEKTRIČNA LUNA koja je započela prije tri dana ima afirmaciju: SNAGA LJUBAVI RAZVIJA MOĆ PROROČANSTVA. Također, današnji kin, današnji dan je pod frekvencijom snage Ljubavi koja razvija moć Proročanstva ( Jedinstvo, Ljubav, Harmonija, Jednakost  za sva bića, cijelu kreaciju)


Sinkronizirane meditacije koje se odvijaju širom planete ujedinjuju sve meditante. Meditacijom se povezujemo sa visokim vibracijama ljubavi i mira, povezujemo se sa planetom Zemljom i vibracijama ljubavi i mira koje šaljemo, povezujemo se sa Noosferom - mentalnim omotačem planete Zemlje. Noosfera je zaštitno polje - misleći sloj naše majke Zemlje, koji podržava rezonantno polje Zemlje u stanju mira i harmonije. Što više ljudi učestvuje u sinkroniziranim meditacijama, to se sloj Noosfere više učvršćuje s višim frekvencijama ljubavi, mira, harmonije i iscjeljuju se negativnosti koje smo kao čovječanstvo stvorili. Ako niste u mogućnosti prisustvovati organiziranim meditacijama, možete meditairati kod kuće Meditaciju Mosta Duge i meditaciju u kojoj šaljete ljubav čitavoj planeti, svim bićima, čitavoj kreaciji! IN Lake'ch!

Okupljanje na BUNDEKU u 17 sati, kod tribina. U slučaju kiše molim Vas nazovite na broj mobitela za informaciju točne lokacije: 098 92 94 751, Vesna. Ponesite prostirku za sjedenje, vodu za piće, ako imate kristal za meditaciju.


PROGRAM:
- OKUPLJANJE NA TRIBINAMA NA BUNDEKU U 17h,
odlazak na obližnju livadu kod malog jezera
- ČITANJE DANA
- VJEŽBE DISANJA
- MEDITACIJA MOSTA DUGE
Za dodatne informacije obratite se na mob: 098 92 94 751
e mail: vesna.etznab138@gmail.com
Program vodi: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo

THE GLOBAL MEDITATION ON EQUINOX - RAINBOW BRIDGE MEDITATION 22/09/2013 .

Today 's kin 222 : White Magnetic Wind with started a the White Wind wavespell. Today is a galactic portal. Magnetic tone a active service, bond and the power to unite. Represents the whole and unity. Unity is everything, the only absolute truth. White Wind is associated with breath , inspiration, ideals, is the presence of truth, associated with meditation and communication. With the magnetic tone that attracts and unites and wind that carries the spirit and breath, inspiration and our ideals on galactic portal synchronized global meditation will have extra energy to support global telepathic wave of love and peace to encourage the transformation of consciousness. Synchronized meditations taking place across the globe unite all meditators. Meditation is associated with a high vibration of love and peace , we associate with the Earth and the vibration of love and peace that we send , we associate with the noosphere - Earth's mental envelope. The noosphere is a force field - thinking layer of our Mother Earth, who supports the resonance field of the Earth in a state of peace and harmony. The more people participate in synchronized meditations, this layer noosphere more firms with higher frequencies of love, peace, harmony and heal the negativity that we as humans can create.  If you are unable to attend organized meditations, you meditate at home Rainbow Bridge Meditation and meditation in which you are sending love across the planet, all the beings, the whole creation ! In Lake'ch !
Vesna White Galactic Mirror

subota, 21. rujna 2013.

MEĐUNARODNI DAN MIRA 21.9.2013.


PRIIDRUŽITE SE MEĐUNARODNOM DANU MIRA 21.9.2013. U SINKRONIZIRANOJ MEDITACIJI ZA MIR!

Transcending Being brings Day of Peace. UN International Day of Peace (let's extend it to every day). Join the globally synchronized peace meditation!

Subota 21. rujna - Međunarodni dan Mira! POVEŽIMO SE U SINKRONIZIRANOJ GLOBALNOJ MEDITACIJI ZA MIR! Ove mayanske godine na dan Crvenog Kozmičkog Zmaja je prema gregorijanskom kalendaru 21.9.2013. je Međunarodni dan Mira. Kozmički ton nas usmjerava da proširimo svoju radost i svoju ljubav. Kozmički ton istrajava prisutnost. Transcendira. Pulsirajuci zrak univerzalnog pokreta. Introspekcija. Usredsređenost. Mudrost Univerzuma. Predstavlja ono što traje vječno, beskrajno. Uči nas ljubavi prema Majci Zemlji, poštovanje prema svemu postojećem. Crveni Zmaj Hrani Rađanje. Crveni Zmaj predstavlja Kozmičku Majku,korijen, izvor Života, njegovanje i potporu primarnog bića. Unutar njega se nalaze primarne vode Jedinstva. Iz ove energije naši najdublji korijeni primaju istinsku hranu, njegovanje, ispunjenje. Povezan je sa stvaranjem, kreativnom energijom. Crveni Zmaj utjelovljuje jedinstvo, u kojem su sve stvari jedno sa izvorom. S energijom Crvenog Kozmičkog Zmaja u fokusiranoj meditaciji za svjetski Mir možemo pokrenuti interdimenzionalni pomak, povezati se sa frkevencijom ljubavi i mira, postati dio beskrajnog polja stvaranja i jedinstva.
THE ART OF LIVING poziva na globalnu meditaciju za Svjetski mir, u subotu 21. 09. 2013. u 17 sati na Zrinjevcu u Zagrebu. Ujedinimo se i pošaljimo val ljubavi i mira planetom Zemljom. Budimo dio globalne meditacije, ujedinimo se u fokusiranoj namjeri za svjetski mir, jednakost i jedinstvo!Budimo dio telepatskog vala ljubavi i mira.

PRIDRUŽITE SE PROSLAVI DANA MIRA U MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI!
 Također, možete se priključiti programu za Dan Mira u Muzeju Suvremene umjetnosti. Udruga Kulturama iz Zagreba kao jedan od partnera na Međunarodni dan mira 21. rujna 2013. organizira PaperPlaneProject, jedinstveni globalni umjetnički projekt koji se održava u 7 zemalja istovremeno. PaperPlaneProject je kreativna mirovna inicijativa sa ciljem povezivanja umjetnika, mislilaca i znanstvenika i razvoja suradnje diljem svijeta, inicijativa koja će nas podsjetiti na lakoću povezanosti ljudi i kreativne energije u doba globalizacije, bez obzira na različitosti i udaljenosti.


Ova multimedijalna umjetnička instalacija pratit će papirnati avion bačen u Portlandu, SAD, na njegovom virtualnom i simboličnom putovanju oko Zemlje i u svemir, putujući kroz SAD, Ujedinjeno kraljevstvo, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Izrael i Južnu Afriku do Međunarodne svemirske postaje ISS. Uz live video prijenos iz svih zemalja sudionica PaperPlaneProjecta te rijetku priliku video prijenosa pogleda na Planet Zemlju sa Međunarodne svemirske postaje (ISS), zagrebačku publiku očekuje i zanimljiv koncertni program te kreativne radionice za djecu i odrasle u Muzeju suvremenih umjetnosti.

https://www.facebook.com/events/204434759732474/

www.paperplaneproject.org
In Lake'ch!

petak, 20. rujna 2013.

SINRONIZIRANA MEDITACIJA - 22.09.2013. JESENJA RAVNODNEVNICA
SINKRONIZIRANA GLOBALNA MEDITACIJA ZA 22.09.2013. JESENJU RAVNODNEVNICU


Sinkronizrane meditacije se održavaju svuda po svijetu gdje se prati mayanski kalnedar / sinkronar - povezujemo se u veliki telepatski, meditativni val ljubavi i mira za podizanje frekvencije, povezivanje sa Noosferom i sinkronizaciju sa planetom Zemljom. Pomoću prakse GLOBALIH  SINKRONIZIRANIH  MEDITACIJA uspostavljamo noosfersku frekvenciju 13:20, frekvenciju prirodnog vremena. Frekvencija prirodnog vremena 13:20 bazirana je na ujedinjenju Dugog Računa i Kalendara 13 luna 28 dana.
Sinkronizirane meditacije širom planete Zemlje stvaraju i ujedinjuju frekvenciju prirodnog vremena 13:20 u val sinkroniziranog uma,  povratak prirodnoj frekvenciji vremena i sinkronizaciji sa planetom i galaksijom. 
 Ekvinocij ili ravnodnevnica događa se dva puta godišnje i odgovara trenutku kada sunčeve zrake padaju okomito na Zemljin ekvator. Naziv ekvinocij potječe iz latinskog jezika i sadrži u sebi dvije riječi: aequus (jednak) i nox (noć) – jer su tada noć i dan približno jednako dugački. Točnije bi bilo reći da je to dan u kojem njegov tamni dio (noć) traje podjednako dugo na obje Hemisfere.To se uvijek događa 20/21. ožujka i 22/23. rujna.Na sjevernoj hemisferi tada počinje kelendarska (astronomska) jesen, a na južnoj proljeće. Prisjetimo se, klimatološka ili meteorološka jesen počela je još prvoga rujna. Trenutak je to kada i svijetli i tamni dio dana posvuda, pa tako i kod nas, traju po 12 sati. Nakon toga dana, prvi put nakon pola godine, noć će na našoj Hemisferi postati duža od dana. MEDITACIJA MOSTA DUGE 22.9.2013. 

Cilj meditacije Mosta duge je sinkroniziranje u telepatski val ljubavi, koji ujedinjuje  svakoga od nas sa centrom planete Zemlje, sa dva pola  generatora duge, koji drže magnetno polje Zemlje. Također, ujedinjuju se svi planetarni kinovi koji rade ovu meditaciju. Kada meditacijom izazovemo telepatski val ljubavi i mira na Zemlji, mi učvšćujemo matricu komunikacije koja nam pomaže u osvještavanju povezivanja s Noosferom - mentalnim omotačem Zemlje. Ta matrica  izgrađuje i zaštitno polje istinski pozitivnih vibracija misli, koji podržavaju rezonantno polje Zemlje u stanju mira i harmonije. Cilj ove meditacije sastoji se u  realizaciji Duginog Mosta planete Zemlje – dnevnog i noćnog generatora magnetnih polova Zemlje. Dugin most, je most mira o kome se odavno govorilo u proročanstvima. On će sjediniti trodimenzionalnu Zemlju sa četvrtom i višim dimenzijama i održavati nenarušivost harmonije, mira i jedinstva.

GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA NA DAN JESENJE RAVNODNEVNICE 

Okupljanje na  BUNDEKU u 17 sati, kod tribina. U slučaju kiše molim Vas nazovite na broj mobitela za informaciju točne lokacije: 098 92 94 751, Vesna. Ponesite prostirku za sjedenje, vodu za piće, ako imate kristal za meditaciju.
 
PROGRAM:
- OKUPLJANJE NA TRIBINAMA NA BUNDEKU U 17h,
 odlazak na obližnju livadu kod malog jezera
- ČITANJE DANA
- MEDITACIJA MOSTA DUGE
Za dodatne informacije obratite se na mob: 098 92 94 751
e mail: vesna.etznab138@gmail.com
Program vodi: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledaloponedjeljak, 16. rujna 2013.

In Lak'ech Ala K'in


In Lak'ech Ala K'in


Maye su izražavale koncept Jedinstva kroz svoj dnevni pozdrav: "In Lake'ch" što znači "Ja sam tvoje drugo ti", na što se odgovaralo. "Alakin", što znači: "Ti si moje drugo ja". Njihov kodeks - kodeks srca "In Lake'ch Ala'kin" je također usmjeren na cijelu kreaciju, životinje, biljke, minerale, na sve što posjeduje Život. U Sedmom proročanstvu Maya, sa početkom novog ciklusa 22. prosinca 2012. započinju i novi odnosi između ljudi – temeljeni za kodeksu srca: „In Lake'ch Ala'kin!“ Započinje nova era u kojoj bismo trebali živjeti ovaj kodeks srca i osjećati druge ljude kao dio sebe, odnose sa ljudima temeljiti na toleranciji, fleksibilnosti, razumijevanju, s poštovanjem prema cijeloj kreaciji, prema svemu što posjeduje Život. Prema proročanstvu Maya, sa promjenom frekvencije ljudi će započeti živjeti “Galaktičko Proljeće” zajedno sa cvjetanjem nove stvarnosti temeljene na reintegraciji, jedinstvu sa Bogom, Univerzumom, sa životom, sa planetom, svim ljudskim bićima, sa svime što posjeduje život – životinjama, biljkama, mineralima. U ovoj epohi razumjet ćemo da smo dio jedinog ogromnog organizma i povezat ćemo se sa Zemljom, jedni sa drugima, sa našim Suncem i cjelokupnom Galaksijom. Ljudi će početi razumijevati da su mineralno, biljno i životinjsko carstvo, kao i cjelokupna materija, raspršeni u čitavom Univerzumu na svim nivoima, od atoma do Galaksije i da su sve to živa bića. Sa našom unutarnjom evolucijom kodeks srca „In Lake'ch Ala'kin!“ postati će živući kodeks Univerzalnog Mira i Ljubavi. Proročanstvo Maya nas podsjeća da nas samo naša unutarnja transformacija može dovesti do cjelovitosti, ispunjenja, prosvjetljenja i ujedinjenja sa cijelim svijetom u novoj stvarnosti Mira i Harmonije. Promjene koje se događaju u našem istinskom biću – odigrati će se na svim nivoima – fizičkom, mentalnom i duhovnom, i na individualnom nivou, obiteljskom, nacionalnom, galaktičkom. Najveća transformacija će nastati onda kada shvatimo Univerzum kao proces vječne evolucije svjesnosti bića, duha koji na svom putu kroz materiju živi iskustvo razumijevanja procesa i jedinstva svega što živi.
In Lake'ch! 
 

In Lak'ech Ala K'in

Text by Aluna Joy Yaxkin: " In Mayan tradition, there is a greeting that many people working with Mayan wisdom know of. It is the law of In Lak'ech Ala K'in, which means I am another yourself (A modern day interpretation). It also means I am you, and you are me (A traditional Mayan interpretation). We have come to understand that this Mayan greeting is an honoring for each other. It is a statement of unity and oneness. In Lak'ech Ala K'in mirrors the same sentiment of other beautiful greetings such as Namaste for East India, Wiracocha for the Inca, and Mitakuye Oyasin for the Lakota. It doesn't matter which culture you come from. But when one of these sacred greetings is given, there is always an action of placing the hands over the heart. The more I walk the Mayan path, the more I understand the depth that In Lak'ech Ala K'in teaches. This greeting has become more than a simple, honorable Maya greeting. It has evolved into a moral code, and a way to create a positive reality for all life. As we near 2012 with all its doom and gloom prophecies, we have a moral obligation to Spirit to live the code of In Lak'ech Ala K'in."

subota, 14. rujna 2013.

52 Heptade – Staze Hunab Ku 21


52 Heptade – Staze Hunab Ku 21 – 52 Heptade Staze kroz Kozmički prsten V. 24.3.

Arhetipsko Putovanje na raspolaganje svima. 

 http://www.lawoftime.org/home.html


http://www.lawoftime.org/pdfs/52-Heptads-of-the-Cosmic-Ring.pdf?dl=1

Orbita Zemlje oko Sunca stvara ono što zovemo jedan solarni prsten. Solarni prsten se održava na mjestu i sinkronizira se s četvrtom dimenzijom pomoću 13 luna /28-dana harmonijskim standardom. Univerzalna kozmička struktura Hunab Ku 21 Galaktičko Drvo Života i Znanja, nadilazi – transcendentira (a također uključuje ) solarnu / zvjezdanu inteligenciju. Dakle, solarni prsten također se može vidjeti kao "Kozmički Prsten". 13 luna (mjeseci) u godini su obogaćeni s 52 Heptade - stazama Hunab Ku 21 (u godini imamo 52 tjedna). Na taj način svaka luna (mjesec) ima svoj vlastiti jedinstveni kod prema strukturi Hunab Ku 21.
 
Lunarna luna - Znanje razvija snagu ljubavi – Heptade staze (tjedni u godini) 5-8
Heptada staza 5: Smrt prenosi znanje (23 - 29 kolovoz 2013). Nakon napuštanja tijela, sve znanje i istina koje je osoba ostvarila u sebi, se oslobađa u planetarnom polju svijesti ...

U prošlosti, Bodhisattve u trenutku smrti (iskustvo paranirvana - smrt), su isijavale svoje dugino tijelo, njihovo dugino tijelo pojavljivalo se u obliku duge u atmosferi. Isijavanje duginog tijela i pojavljivanje duge u atmosferi, je primjer da Smrt prenosi Znanje.
Heptada staza 6: Sanjanje razvija umjetnost (30 Aug - 5. rujna 2013)
Heptada staza 7: Sanjanje razvija Pročišćavanje (6. - 12. rujna 2013)

Heptada staza 8: Sanjanje razvija ljubav (13 - 19. rujna 2013)52 Heptad Paths of Hunab Ku 21 • 52 Heptad Paths of the Cosmic Ring of V.24.3

                          The Archetypal Journey Made Available to Everyone .

http://www.lawoftime.org/home.html


http://www.lawoftime.org/pdfs/52-Heptads-of-the-Cosmic-Ring.pdf?dl=1

 The orbit of Earth around the Sun creates what we call one solar ring. The solar ring is held in place and fourth-dimensionally synchronized by the 13 Moon/28-day Harmonic Standard. As a universal cosmic structure, the Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge transcends (while also including) localized or solar/stellar intelligence. Hence, the solar ring can also be seen as the "Cosmic Ring". Thus, the 13 Moons of the year become enriched by the 52 Heptad Paths of the Hunab Ku 21. In this way, each Moon comes with its own unique code according to the structure of the Hunab Ku 21. 
 
Lunar Moon – Knowledge Evolves Power of Love – Heptad Paths 5-8

Heptad Path 5: Death Transmits Knowledge (23 - 29 Aug, 2013)

When bodhisattvas of the past experience paranirvana (death) oftentimes their rainbow body of radiance would appear in the form of rainbows in the atmosphere. This seems to be an example of Death transmitting Knowledge. Perhaps upon leaving the body, all the knowledge and truth a person has realized within themselves is released to the planetary field of consciousness...

This is just one example of a meditation upon the codes of the Heptad Paths… meditate on the heptad paths of this Moon, see what insights, guidance and activation you can discover!

Heptad Path 6: Dreaming Evolves Art (30 Aug - 5 Sep, 2013)

Heptad Path 7: Dreaming Evolves Purification (6 - 12 Sep, 2013)

Heptad Path 8: Dreaming Evolves Love (13 - 19 Sep, 2013)NOVI CIKLUS OD 16 TABLI VREMENA


NOVI CIKLUS OD 16 TABLI VREMENA 

 http://www.lawoftime.org/lawoftime/fractal-time-compress-for-galactic-seed.html

 Na Dan izvan vremena 25.7.2013., na Plavu Rezonantnu Noć završili smo savršeni 216-dnevni ciklus kocke s kojim je završilo 16. tabli od 20 tabli Vremena To predstavlja ukockavanje od 144,000 unutar kocke. Počev od Žutog Galaktičkog Sjemena (26. srpnja 2013) počelo je prvo ukockavanje u 16-godišnjem ciklusu Telektonona - u 16 dana. To znači da se svakih 16 dana svih 64 UR rune - univerzalni jezik telepatije, meditira. Ovaj ciklus je poznat kao Iskupljenje vremena. Šesnaest savršenih pozicija formiraju KOCKU.  

Svaki puta kada započinje putovanje Kocke, 7-22 dana svake lune, možemo sintetizirati prijašnja znanja i integrirati nova znanja. Svaki dan kocke meditiramo četiri kodona, po jedan za svaki od četiri sata, tako da do kraja 16-dnevnog putovanja Kocke svih 64 kodona će biti meditirani i sintetizirani. Ova vježba aktivira telepatski Planetarni Manitu, Zemljino peto dimenzionalno tijelo, viši kolektivni glas noosfere (za daljnje praksu vidjeti „Knjigu o transcendenciji“, „Kozmička Povijest kronika svezak VI“).  Kroz ovu praksu se povezujemo sa umom planete Zemlje –Noosferom i postajemo dio telepatskog vala.  

Sa kinom 198 Bijelim Električnim Ogledalom je započelo 16 dnevno putovanje Ratnika u Kocki Zakona poznat u Telektononu kao Tollan od Zvjezdanih starješina. Na ovaj kin je započela fraktalna vremenska kompresija 16 godišnje Kocke Zakona Telektonona - 16 dnevna vremenska kompresija Iskupljenja Vremena.

 

                                                                   Telektonon


 


subota, 7. rujna 2013.

VRIJEME JE UMJETNOST! / TIME IS ART!

VRIJEME JE UMJETNOST!

Premisa na kojoj se temelji ZAKON VREMENA de je vrijeme umjetnost, govori o tome da je sve u Univerzumu nastalo u ljepoti i harmoniji, i predstavlja svojevrsno umjetničko djelo.

Svaka kreacija, sve što postoji u prirodi je lijepo i jedinstveno, neponovljivo.
Formula T (E) = ART (energija faktorizirana vremenom daje umjetnost) u kojoj je T- VRIJEME, a E- ENERGIJA, znači da je Vrijeme svemu stvorenom, svakoj energiji koja se materijalizira daje formu i sklad. Vrijeme nosi infomraciju, "in - formira" Život (E).The Law of Time states that: Energy factored by time equals art. In this equation, (E) refers to all phenomena in their processes of unfoldment; (T) is the present moment functioning according to the ratio constant 13:20. Everything shaped by time is art. T(E)=Art


TKO POSJEDUJE TVOJE VRIJEME - POSJEDUJE TVOJ UM!"Kao što je zrak atmosfera tijela, tako je vrijeme atmosfera uma.

Ako se vrijeme u kojem živimo sastoji od nepravilnih dana i mjeseci,
regulirano mehaniziranim minutama i satima, naša svijest se pretvara u mehaniziranu nepravilnost.

Budući da sve potječe od uma, ne treba se začuditi da je atmosfera u kojoj živimo svakim danom sve zagađenija, dok se istovremeno svi žale da nemaju dovoljno vremena.

Promijeni svoje vrijeme i promijeniti ćeš svoj um! Promijeni svoj um i pomijenti ćeš svijet!"

José Argüelles, Valum Votan, onaj koji zatvara ciklus.


ČUVARI VREMENA
Za Maye je Vrijeme najviši zakon. Oni su inženjeri Vremena. Za Maye je Vrijeme frekvencija. Koristili su 22 kalendara, a svrha kalendara i mnogih izračuna je kako se sinhronizirati sa planetom i sa čitavim Univerzumom. Kalendari Maya predstavljaju pravu mjeru prirodnog vremena, koji prate astronomske cikluse Zemlje, Lune, Sunca i galaktička dešavanja. Mayanski Kalendar reflektira harmoniju uma i prirode. Kalendar / Sinkronar ima 13 luna (mjeseci) jer Luna (Mjesec) 13 puta obiđe Zemlju u godini dana. Svaka luna ima 28 dana, 4 tjedna od 7 dana, točno 52 tjedna godišnje. Praćenjem ovako uređenog kalendara / sinkronara 13 luna 28 dana, vraćamo ciklični red u naš život, u naš um i harmoniju i red oko nas. 
 
Prema Mayama ima nekoliko Čuvara Vremena. Žena je Čuvar Vremena jer prosječan mjesečni ciklus kod žene traje 28 dana. Osim Žena, i drveće i neke životinje imaju u sebi kod 13:28. Kornjače, Delfini i Drveće su također Čuvari Vremena. Kornjača ima na svom oklopu 13 velikih pločica i 28 malih. Drvo u sebi bilježi godove za svaku godinu svog života. Delfin prati vrijeme – na zubima delfina se svaki dan stvara po jedna mala linija, a svakog 28 dana po jedna veća.Zatim linije prelaze u drugi red. I tako 13 puta po 28 dana, dakle kroz cijelu godinu.