subota, 7. rujna 2013.

Što je to kin? / What is it kin?

Kin je galaktička jedinica mjere, osnova proporcija i odnosa. Kin može biti jedan dan, jedna godina, 100 godina, osoba. Kin je jedinica koja se može prilagoditi bilo kojoj vrijednosti. Kombinacija solarnog pečata i galaktičkog tona je kin.Na primjer: Žuta Ritmična Zvijezda je  kin 188. Solarni pečat je Žuta Zvijezda, a ton je Ritmički. U Tzolkinu Žuta Ritmična zvijezda je kin 188 – u pomicanju po Tzolkinu Žuta Ritmična Zvijezda je 188 po redu. Tzolkin – Sveti kalendar Maya sadrži 260 kinova nastalih kombinacijom 20 solarnih pečata i 13 tonova – frekvenicija. Maye su pratile frekvenciju prirodnog vremena 13:20.
Kin na Mayanskom ima nekoliko značenja: može biti dan, rođak, Sunce, jednak. Kada izračunamo naš kin sudbine – naš galaktički potpis dobili smo ulaznicu u četverodimenzionalno vrijeme. Galaktički potpis je jedan od 260 mogućih kombinacija u Tzolkinu. Preuzimanjem uloge svoga Kina, galaktičkog potpisa omogućujemo sebi – svom umu, tijelu i duhu vibrirati tom posebnom frekvencijom. Pomoću našeg kina se povezujemo sa našim holonom – svjetlosnim tijelom. Kroz kin dobijamo mogućnost probuditi se, sjetiti se zaboravljenih znanja i znanja pravog prirodnog vremena.
Kin je za svakog od nas propusnica u više dimenzije. Kin je osobina našeg individualnog uma koji je dio jedinstvenog polja uma.
Kin određuje frekvenciju našeg pulsiranja i povezuje nas sa jedinstvenim poljem Svjetlosti. Kin nam govori o našoj ulozi, našim zadacima, našim izazovima, našim talentima i sposobnostima. Kada dobijemo svoj kin pozvani smo da svjesno i voljno učestvujemo u Božanskoj kreaciji.

Zakon kina
Zakon kina je zakon 4 dimenzije. Holonu 4 dimenzije ( Svjetlosnom tijelu) to je jedini poznati zakon. Samostalnost – slobodna volja, jednakost i lojalnost su 3 međusobno samoregulirajuća izraza zakona kina. Svi kinovi posjeduju različite osobine, autonomni su i ravnopravni. Svi kinovi su jednako važni. Istovremeno svi su zajedno ujedinjeni i poveznai jedan sa drugim. Povezanost određuje njihovo uzajamno djelovanje kao predanost, podrška i služenje jedan drugome.


KIN is a unit that can adapt to any value.
Kin is a galactic unit of measure, the basis of proportion and relation. Kin may be one day, one year, 100 years, people.  Kin is a unit that can be adjusted to any value. The combination of solar seal and galactic tone is kin. For example -  Yellow Rhythmic Star, Kin 188, Solar Seal is a Yellow Star, and the tone is rhythmically.  Yellow Rhythmic Star is kin 188 - to scroll through the Tzolkin Yellow Rhythmic Star, 188 per line.
Tzolkin - Holy Mayan calendar contains 260 kinova resulting combination of 20 solar seals and 13 tones - frequency . Maya followed the natural frequency of the time 13:20.
Kin to the Mayan has several meanings: it can be a cousin, the Sun. When you calculate the our kin - our galactic signature, we got a ticket in the four-dimensional time. Galactic Signature is one of 260 possible combinations in the Tzolkin. KIN taking over his role, galactic signatures enable yourself - your mind, body and spirit of this special vibrating frequency. With our KIN are associated with our Holon - light body. Through kin get the opportunity to wake up, remember the forgotten knowledge and knowledge of the true nature of time.
Kin for each of us passes into the higher dimensions. Kin is a feature of our individual mind, which is part of a unified field of mind. Kin determines the frequency of our pulse and connects us with a unique field of Light. Kin tells us about our role, our challenges, our talents and abilities. When you get your kin are invited to knowingly participate in the divine creation.

The law of KIN
The law of KIN -  is the law of 4 dimensions. Holon 4 dimensions (light body) is only known to the law. Independence - free will, equality and mutual loyalty are 3 self-regulating the expression of laws of KIN. All kins possess different properties, are autonomous and equal. No one was more important to anyone else. But while all are united together, and ties in with one another. Correlation determines their interaction as the dedication and service to one another.

Nema komentara:

Objavi komentar