nedjelja, 22. rujna 2013.

GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA NA DAN JESENJE RAVNODNEVNICE 22.09.2013.
GLOBALNA SINKRONIZIRANA MEDITACIJA NA DAN JESENJE RAVNODNEVNICE - MEDITACIJA MOSTA DUGE 22.9.2013. NA BUNDEKU U 17 SATI. 

Danas je kin 222: Bijeli Magnetni Vjetar s kojim započinje začarani val Bijelog Vjetra. Dan je galaktičkog portala. Magnetni ton ima akciju da privlači, a moć da ujedinjuje. Predstavlja cjelinu i Jedinstvo. Jedinstvo je sve, jedina apsolutna istina, mentalna kreacija svega. Bijeli Vjetar Prenosi Duh. Povezan je sa dahom, inspiracijom, idealima, predstavlja prisustvo istine, povezan s meditacijom i komunikacijom. Sa magnetnim tonom koji privlači i ujedinjuje i Vjetrom koji prenosi duh i dah, inspiraciju i naše ideale, na dan galaktičkog portala, sinkronizirana globalna meditacija će imati dodatnu energetsku podršku da globalni telepatski val ljubavi i mira potakne transformaciju svijesti. Pomoću praćenja energije dana i osvješćivanje frekvencije svakog tjedna posebno povezujemo se sa radijanim vremenom četvrte i pete dimenzije. Svaki tjedan - heptada unutar lune (mjeseca) ima svoj kod,  no i svaka luna ima svoju određenu frkevneciju, svoj određeni kod unutar strukture HUNAB KU 21 Galaktičkog Drveta Znanja i Života. ELEKTRIČNA LUNA koja je započela prije tri dana ima afirmaciju: SNAGA LJUBAVI RAZVIJA MOĆ PROROČANSTVA. Također, današnji kin, današnji dan je pod frekvencijom snage Ljubavi koja razvija moć Proročanstva ( Jedinstvo, Ljubav, Harmonija, Jednakost  za sva bića, cijelu kreaciju)


Sinkronizirane meditacije koje se odvijaju širom planete ujedinjuju sve meditante. Meditacijom se povezujemo sa visokim vibracijama ljubavi i mira, povezujemo se sa planetom Zemljom i vibracijama ljubavi i mira koje šaljemo, povezujemo se sa Noosferom - mentalnim omotačem planete Zemlje. Noosfera je zaštitno polje - misleći sloj naše majke Zemlje, koji podržava rezonantno polje Zemlje u stanju mira i harmonije. Što više ljudi učestvuje u sinkroniziranim meditacijama, to se sloj Noosfere više učvršćuje s višim frekvencijama ljubavi, mira, harmonije i iscjeljuju se negativnosti koje smo kao čovječanstvo stvorili. Ako niste u mogućnosti prisustvovati organiziranim meditacijama, možete meditairati kod kuće Meditaciju Mosta Duge i meditaciju u kojoj šaljete ljubav čitavoj planeti, svim bićima, čitavoj kreaciji! IN Lake'ch!

Okupljanje na BUNDEKU u 17 sati, kod tribina. U slučaju kiše molim Vas nazovite na broj mobitela za informaciju točne lokacije: 098 92 94 751, Vesna. Ponesite prostirku za sjedenje, vodu za piće, ako imate kristal za meditaciju.


PROGRAM:
- OKUPLJANJE NA TRIBINAMA NA BUNDEKU U 17h,
odlazak na obližnju livadu kod malog jezera
- ČITANJE DANA
- VJEŽBE DISANJA
- MEDITACIJA MOSTA DUGE
Za dodatne informacije obratite se na mob: 098 92 94 751
e mail: vesna.etznab138@gmail.com
Program vodi: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo

THE GLOBAL MEDITATION ON EQUINOX - RAINBOW BRIDGE MEDITATION 22/09/2013 .

Today 's kin 222 : White Magnetic Wind with started a the White Wind wavespell. Today is a galactic portal. Magnetic tone a active service, bond and the power to unite. Represents the whole and unity. Unity is everything, the only absolute truth. White Wind is associated with breath , inspiration, ideals, is the presence of truth, associated with meditation and communication. With the magnetic tone that attracts and unites and wind that carries the spirit and breath, inspiration and our ideals on galactic portal synchronized global meditation will have extra energy to support global telepathic wave of love and peace to encourage the transformation of consciousness. Synchronized meditations taking place across the globe unite all meditators. Meditation is associated with a high vibration of love and peace , we associate with the Earth and the vibration of love and peace that we send , we associate with the noosphere - Earth's mental envelope. The noosphere is a force field - thinking layer of our Mother Earth, who supports the resonance field of the Earth in a state of peace and harmony. The more people participate in synchronized meditations, this layer noosphere more firms with higher frequencies of love, peace, harmony and heal the negativity that we as humans can create.  If you are unable to attend organized meditations, you meditate at home Rainbow Bridge Meditation and meditation in which you are sending love across the planet, all the beings, the whole creation ! In Lake'ch !
Vesna White Galactic Mirror

Nema komentara:

Objavi komentar