ponedjeljak, 23. rujna 2013.

ELEKTRIČNA LUNA SLUŽENJA / The Electric Deer Moon of Service


Dobrodošli u Električnu Lunu Jelena – lunu služenja, treću lunu Začaranog vala Planetarnog služenja!

 "Sinkronijski poredak Univerzuma održava funkcioniranje Zakona Vremena - definira " božanski plan. " Prije otkrića Zakona Vremena, božanski plan odvijao se  u kozmičkom nesvjesnom kao samo-reflektivno  znanje - inteligencije koja evoluira u tijelu  u trenutku " Otkrivenja . " - Valum Votan , postulat 19,6 , Dinamika Vremena
 
                                          Električna Luna Jelena / The Electric Deer Moon

Niste ono što mislite da jeste, vi ste mnogo više od toga! Vrijeme je buđenja, vrijeme je da ustanemo i osvijestimo naše Zvjezdano nasljeđe, da se prisjetimo svoje božanske misije. Električna Luna poziva nas da aktiviramo naše uspavane moći u ime Noosfere. Aktivirajte svoje srce! Aktivirajte svoj um! Aktivirajte svoje potencijale, svoju magiju! Aktivirajte svoju disciplinu! Aktivirajte svoju Zvjezdanu memoriju! Aktivirajte svoj DNK ! Aktivirajte svoju maštu ! Aktivirajte svijest o svojoj misiji! A Ho!

Svatko ponaosob drži jedinstveni aspekt božanskog plana. Božanski plan nije samo za ljudska bića. Božanski plan je kozmički red, kozmički zakon za cijelu kreaciju, za sve što posjeduje Život. Sve je dio Božanskog plana. To je samo stvar prepoznavanje uzoraka, znakova i učenja, kako bi se stopili sa Svjetlom Jednog koji održava sve. Nalazimo se usred ubrzanog  čišćenja  drevne karme aktivirano od Nove Galaktičke Zrake ( započela je 26. srpnja 2013.) Sve je pojačano. Sve je povezano.
 
 Poklopac Pacal Votanovog sarkofaga / The lid of the sarcophagus Pacal Votan

 Telektonon proročanstvo Pacal Votana pokazuje kako je cijeli kozmos nedjeljiva cjelina. Dakle, svako uvjerenje, svaki skup učenja , svaka religija i sva otkrivena proročanstva -  svi su dio Jednog Nedjeljivog Jedinstva koje se može mapirati prema sinkronijskom redu.  Na ovaj način svi proroci, vidovnjaci,  mudraci, itd. su dio vremenskog programa odpuštanja – prijenos iz različitih aspekata u jedinstvenu misiju.  Misija( čiji smo svi dio ),  temelji se na konačnom uskrsnuću Zemlje i evolucijskom otkupljenja ljudskog bića. „Iskupljenje " = prestajući biti nesvjesni onoga što se stvarno događa, ponovo postati svjesni jedinstva i povezanosti, svoje istinske prirode. To je smisao UR = Univerzalnog Uskrsnuća. UR je budućnost. To je realizacija sveopćeg ujedinjenja svih religija,  duhovnih tradicija, kao i svjetskih  sustava , to je krajnje Jedinstvo Svijesti s kojim ulazimo u Noosferu. Unutar svijesti Noosfere shvaćamo da smo produžetak  neprestano razvijajuće  svijesti i duha.U Pulsar geometriji , treći ton ( i treća luna ) predstavlja prvu fazu 3-7-11 druge dimenzije senzora pulsara . Totem životinja za ovaj mjesec je Jelen podsjećajući nas da budemo nježni prema sebi i drugima, stvarajući svoj put u ovom periodu tranzicije. Također nas podsjeća da ljubav i suosjećanje za sebe i druge olakšava naš put i omogućava da Božja milost teče u našim životima. To je ujedno mjesec služenja , možemo se zapitati: Kako mogu biti blagoslov za druge ? Kako mogu biti sinkronicitet za nekog drugog ?


Prevela: Vesna Bijelo Galaktičko Ogledalo
In Lake'ch! 
Vesna Bijelo Galaktičko OgledaloWelcome to the Electric Deer Moon of Service, the third moon of the Planetary service wavespell. 

"The synchronic order of the universe maintained by the functioning of the Law of Time defines the “divine plan.” Prior to the discovery of the Law of Time, the divine plan unfolds in the cosmic unconscious becoming self-reflectively known to the intelligence of evolving bodies in time only as ‘revelation.’”
– Valum Votan, Postulate 19.6, Dynamics of Tim
e

You are not who you think you are, you are far more than that! It is time to Rise Up, Reclaim Your Star Lineage and Remember your Divine Mission. The Electric Moon invites you to activate your dormant powers on behalf of the Noosphere. Activate your Heart! Activate your Mind! Activate your Magic! Activate your Discipline! Activate your Star Memory! Activate your DNA! Activate your Imagination! Activate Mission consciousness! A ho! We each hold a unique facet of the Divine Plan. The Divine Plan is not merely for human beings. It is a cosmic ordainment. Everything is part of this Plan. It is just a matter of recognizing the patterns and signs and learning to dissolve yourself into the light of the ONE who sustains the All. We are undergoing an accelerated clearing of ancient karma activated by the New Galactic Beam (commenced on 26 July 2013). Everything is amplified. Everything is connected.

Pacal Votan

The Telektonon prophecy of Pacal Votan demonstrates how the whole cosmos is an indivisible unity. Therefore, every belief, every set of teachings, every religion and every revealed prophecy are all part of One Indivisible Unity that can be mapped according to the synchronic order. In this way all prophets, seers, sages, etc. are part of a time release program playing out different facets of ONE UNIFIED MISSION. 
The Mission (of which we are all a part), is based on the ultimate resurrection of Earth and the evolutionary redemption of the human being. "Redemption" =  ceasing to be oblivious to what is really going on and to re-member or re-collect. This is the meaning of UR = Universal Recollection/Resurrection. UR is the future. It is the realization of the universal unification of all religions, spiritual traditions, as well as world systems; it is ultimate unity consciousness that enters us into the Noosphere. Within noospheric consciousness we realize that we are an extension of an evolving consciousness and spirit. In the pulsar geometry, the third tone (and third moon) represents the first stage of the 3-7-11 second-dimensional sensory pulsar. 
 

The totem animal for this Moon is Deer reminding us to be gentle with ourselves and with others as we make our way through this unprecedented time of transition. It also reminds us that love and compassion for ourselves and others eases our journey and allows divine grace to flow into our lives. This is also the moon of service, so we might ask ourselves: How can I be a blessing for others? How can I be a synchronicity for someone else?

In Lake'ch! 
Vesna White Galactic MirrorNema komentara:

Objavi komentar