ponedjeljak, 25. studenoga 2013.

INTONIRANA LUNA PAUNA / Overtone Peacock MoonIntonirana Luna Pauna, peta Luna u Začaranom valu Planetarnog služenja. Ima pitanje: Kako mogu poboljšati svoj potencijal? Akcija mu je nalagati, moć poticati, karakteristika sjaj.
Totem životinja za ovu lunu je  Paun, što znači ljepota, sjaj i uskrsnuće. Pauna su ponekad s povezivali s Kristovim uskrsnućem, a i oči u Paunova repa predstavljaju svevideće oko Horusa. Simbolizira unutarnju mudrost. Paun je simbol ljepote, blagostanja, ljubavi, samilosti, duše, mira i besmrtnosti. Paun je poziv da proširimo i razvijemo sve svoje aspekte. Paun je poznat kao ptica sa stotinu očiju. Boje u obliku očiju na njegovom repu također predstavljaju zvijezde, Univerzum, Sunce, Mjesec i nebeski svod. Također, oko je simbolično portal za veće znanje (3.oko - unutarnje znanje). Paun nas poziva da se preispitamo kako bismo proširili svoju perspektivu i pogledati dublje u sebe. Paun nas uči da stojimo uspravno i pokažemo drugima naše talente s ponosom. 
 
Sa ulaskom u novu galaktičku zraku evolucije svijesti sve energije su se pojačale, stari svijet se ruši, svi obrasci razmišljanja i djelovanja se trebaju transformirati. Ubrzano je čišćenje karme na individualnom i globalnom nivou. Sve ono što smo kao čovječanstvo stvarali tisućama godina sada je potrebno transformirati, napustiti stare načine razmišljanja i djelovanja, otvoriti se novim mogućnostma, kako bismo stvorili svijet harmonije, mira, jednakosti, ljubavi i slobode za sva živa bića, cijelu planetu Zemlju, cijelu kreaciju. Zemlja nam pokazuje posljedice naših pogrešnih djelovanja. Potresi. Vulkani. Zračenja. Onečišćenja svih vrsta . Genetske manipulacije. Prenapučenosti. Socijalni nemiri.
Iako svakodnevna događanja i politički kaos izgledaju  kao da su izvan kontrole – nagomilani događaji,  sile u sukobu, u stvari, sve što se događa je funkcija većeg programa  prema kojem se odvija evolucijski redosljed,  evolucijski niz. Ovaj evolucijski niz je određen kroz prelazak u sljedeću evolutivnu fazu, prelazak u Noosferu, spajanje sa telepatskim umom Zemlje, život u harmoniji, jedinstvu i ljubavi sa cijelom kreacijom. Tranzicija  biosfera – noosfera,  prelazak iz biosfere u noosferuje sljedeća je evolutivna faza,  razvoj ljudskog bića prema svijesti jedinstva sa planetom, galaksijom i kozmosom.
Više o Noosferi pogledajte na: 
  
U geometriji Pulsara, peti ton je u četvrtoj dimenziji, u začaranom valu se nalazi na komandnoj Kuli, usmjerava nas prema našoj nutrini, prema sebi, kako bi osnažili Povratak Duhu u kolektivnoj svijesti. U sebi nosimo plan, nacrt Raja na Zemlji. Uskrsnuće naših  paranormalnih sila je na dohvat ruke. Svijet kojeg smo poznavali se raspada, vanjski svijet umire. Više nema vremena za sumnju. Iluzorna stvarnost izgrađena na pohlepi i stjecanja, treba se  rastvoriti u svjetlu Duha. Sve ovo što se događa sada u svijetu je posljedica  kolektivne karme – događaji koji se odvijaju sada su rezultat naših neispravnih djelovanja i neposlušnosti prema zakonima prirode.
Svaka misao koju  mislimo ima električni naboj i širi se u krugovima ( poput kamenčića kojeg bacimo u vodu – krugovi se šire iz centra - ripple effect ). Naš um je izravno povezan s elektromagnetskim poljem Zemlje. Zemljino magnetsko polje je izravno povezan sa Suncem, sa njegovim ciklusima sunčevih pjega, solarnih baklji  i koronarnih  izbačaja. Trajno bombardiranje solarnog i kozmičkog zračenja izravno utječe na biosferu i naš um.

 To zračenje šalje – prenosi  kontinuirani tok viših misaonih obrazaca u  našu planetu. Ove ne-konceptualne misaone forme nazivaju se provedbeni valovi (mentation waves). Želimo se otvoriti za primanje ove nove frekvencije, novih valova koji ulaze kroz novu Galaktičku zraku svijesti! Da bismo primili nove frekvencije za širenje naše svijesti, potrebno je pustiti stare obrasce razmišljanja i ponašanja, preuzeti odgovornost za sve naše misli i djela. Potrebno je stvaranje svjesnog napora usmjeravanja našeg uma prema svetom, prema nadahnuću i visokim misaonim formama. Stvaranje svjesnog napora kako bi naš um bio prožet svetim, nadahnućem, visoko vibrirajućim  misaonim formama ljubavi, mira, svjetlosti.
Sinkronijski kodovi djeluju kao most iz našeg uvjetovanog uma prema umu Noosfere.  Noosfera -  um planete Zemlje je interaktivan i spoznaje se kroz samo-reflektivnu svijest. Planeta Zemlja ima um Noosferu, mi živimo unutar njezinog uma. Da bismo shvatili Noosferu, trebamo ući u Vrhovno Jedinstvo Svijesti.

Sinkronijske kodove pratimo preko mayanskog kalendara / sinkronara i Zakona Vremena

 "S obzirom na Zemlju kao cijeli sustav, trebamo preuzeti odgovornost za misli koje stvaramo. Svoje misli odašiljemo i stvaramo naboj mentalnog polja mislećeg sloja Zemlje. Na taj način stvaramo sve  aktualne  uzroke - sva naša opterećenja kroz misli i djelovanja  pogađaju Planetu Zemlju. Trebamo preuzeti odgovornost za vlastite misli. Trebamo shvatiti relativnost naših  razmišljanja i naših pretpostavki u odnosu na tuđe mišljenje i pretpostavke, također  promisliti o cijelom našem programu.razmišljanja.“

 
U ovoj intonirano Luni  smo pozvani osnažiti svoje unutrašnje biće u Novoj galaktičkoj zraci svijesti, usmjeriti svoje misli na Velikog Duha i Svjetlost Novog svijeta koji se rodio.

http://www.youtube.com/watch?v=1A58PLF0VpM

In Lake'ch!

Izvor:  http://lawoftime.org/noos-letter/issue043-complete.html


  Overtone Peacock Moon

Welcome to the Overtone Peacock Moon of Radiance! This is the fifth Moon of the Planetary Service Wavespell, holding the power of Overtone Radiance.
Earth's ecology appears to be on the verge of collapse. Earthquakes. Volcanoes. Radiation. Pollution of all kinds. Genetic manipulation. Overpopulation. Social unrest. Government shutdowns. What is going on?

"Though the present-day environmental and political chaos might look like an unmanageable aggregate of runaway forces and events, in actuality all that is occurring is the function of a larger program unfolding in a predictable evolutionary mutational sequence. This sequence is referred to as the biosphere-noosphere transition."“It's not a Biospheric Crisis, but a Noospheric Emergency”, Jose Arguelles/Valum Votan

In the pulsar geometry, the fifth tone is the fourth-dimensional Command Tower, directing us to Empower Ourselves to a collective Return to Spirit this Moon!
We carry the blueprint of Paradise on Earth. The resurrection of our paranormal powers is at hand. The external world is dying. There is no time for doubts now. The illusory reality built on greed and acquisition must dissolve in the Light of Spirit. We are now experiencing the collective karmic results of our disobedience to nature’s laws.
The totem animal for this moon is the peacock, signifying beauty and resurrection. Peacocks are sometimes associated with the resurrection of Christ and the eyes in the peacock tails represent the all-seeing Eye of Horus. Christ said “if thine eye be made single then thy whole body will be filled with Light.”

In this Moon we are being called to summon the Supreme Forces of Light, Truth and Divine Knowledge to overcome the forces of darkness.Every thought we think has an electrical charge and creates a ripple effect. Our mind is directly connected to the electromagnetic field of the Earth. The Earth’s electromagnetic field is directly connected to the Sun, with its system of sun spot cycles, solar flares and coronal mass ejections. The continuous bombardments of solar and cosmic radiation directly affect the biosphere and our mind. 
This radiation sends forth a continuous stream of higher thoughtforms into our planet. These non-conceptual "thoughtforms" are called mentation waves. We want to open to receive these new mentation waves that are entering through a new Galactic Beam of consciousness. To do this requires a letting go of the old, taking responsibility for all of our thoughts and actions and making conscious effort to keep our mind saturated with the sacred, inspiring, HIGH thoughtforms.
The synchronic codes act as a bridge from our conditioned mind to noospheric mind. This Noospheric Mind is interactive and is knowable through self-reflective consciousness. It is the planet (Noosphere) that has the Mind, not us. To realize the noosphere is to enter Supreme Unity Consciousness. 
  "Considering Earth as a whole system, we must now take responsibility for the thoughts we create that charge the mental field or thinking layer of the Earth with the actual causes for everything that ails us and the planet today. Not only must we take responsibility for our own thoughts, we must also realize the relativity of our thinking and our assumptions in relation to everybody else’s thinking and assumptions - and perhaps rethink our whole program."“It's not a Biospheric Crisis, but a Noospheric Emergency”, Jose Arguelles/Valum Votan

In this Overtone Moon we are called to Empower ourselves in the New Beam by keeping our thoughts exclusively on the Great Spirit and the Light of the New World Being Born.


http://lawoftime.org/noos-letter/issue043-complete.html


Nema komentara:

Objavi komentar