subota, 11. siječnja 2014.

REZONANTNA LUNA MAJMUNA / The Resonant Monkey MoonDobrodošli u Rezonantnu Lunu  Majmuna!
Rezonantna luna harmonizacije, sedma po redu u Začaranom Valu Planetarnog služenja (u godini od 365 dana). Sada smo na pola puta godine Žutog Galaktičkog Sjemena, u prvoj godini Nove Galaktičke Zrake. Ove mayanske godine Žutog Galaktičkog Sjemena otvaramo Prva Vrata od Sedam Vrata Svjetlosti – koja je inicirana sa Galaktičkom Sinkronizacijom, pa sve do 2020. Kolektivno pišemo budućnost!   

Sada doživljavamo usporeni film timequake“ s mnogo fluktuacija (promjena) i preusmjeravanja,  na osobnoj i planetarnoj razini. („Timequarke“ je naslov knjige Kurta Vonneguta objavljena 1997. Govori o globalnom trenutku krize savjesti. Prošlost koja se vraća, gubitak slobodne volje, prepoznavanje kroz deja vu. Timequarke je nagli zastoj u prostorno-vremenskom kontinuumu, u kojem ponavljamo sve što smo činili zadnjih deset godina. Da bismo prevazišli takvo stanje trebamo proširiti svoju svijest.)
 

Kako bi rastvorili stare obrasce, važno je izdvojiti redovito vrijeme tišine u kojem možemo upijati nove frekvencije koje struje prema našem planetu, dopuštajući im da postanu dio nas kroz nove uzorke frekvencije u naše unutarnje krugove. Premda te promjene  možemo  osjećati kao da "nemamo vremena", kroz  tišinu kontemplacije i jačanje kroz meditaciju, ulazimo kroz prostor koji proširuje vrijeme i daje odgovore koje tražimo. Slušajte pažljivo unutarnje poruke koje pozivaju iza vela. Te poruke su iz ovog trenutak a usmjerene na budućnost.


U geometriji Pulsara, sedmi ton je drugi ton 2D senzornog  pulsara (3, 7, 11 su tonovi koji pripadaju drugoj dimenziji senzornog pulsara..  Sa sedmim tonom i 2D senzornim pulsarom se podsjećamo da stišavanjem, smanjivanjem neprestanog unosa informacija kroz naših 5 osjetila aktiviramo šesto čulo i budimo se u planetarnoj svijesti. Kroz koncentraciju i meditaciju razvijamo sposobnost da "ostanemo budni" i percipiramo širu sliku koja se odvija pred nama. Ova sposobnost za održavanje budne svijesti aktivira samopromišljanje (samorefleksija). Što smo svjesniji imamo dublji uvid u samoga sebe. Upravo zahvaljujući samorefleksivnoj svijesti možemo pristupiti Noosferi (telepatski um planete Zemlje).

U svjetlu 75. rođendana Valum Votana na Rezonantnu lunu 15. (Kin 86, Bijeli Galaktički Spojitelj Svjetova, gregorijanski datum: 24.1.)
        Ne- ego stanje uma je poput vrata – ulazak u galaktički holoum i meditaciju.  Kada ste oslobođeni od ega ( kada postanemo „nitko“ općenito),  Bog je prisutan .

        Da biste prekinuli lokaliziranu naviku morate staviti nešto drugo na njeno mjesto. Zato kažemo da "prevladati poteškoće znači napraviti energetski napredak prema dobru."
        Ako  primjetite da padate u negativno stanje, vidite kako brzo možete preokrenuti negativno stanje kroz  pozitivnog djelovanje.
        Kada prirodni um postane vaša prirodna navika uma, razvija se vaša osnova za svakodnevnu noosferu.
        U Galaktičkoj  meditaciji, praznina zapravo nije praznina nego telepatska gustoća. Kroz  telepatsku gustoću možemo ući i zatim prijeći u drugu dimenziju.

Virtualna stvarnost pokazuje da smo gladni oslobađanja u paralelnom svijetu , u području imaginacije koja nije samo odraz naših najgorih noćnih mora , nego naših najvećih i najuzvišenijih težnji. 
        Mayan Faktor je  faktor predviđanja u bilo kojem razmatranju ljudske povijesti. 
        Kalendar je alat za  makro programiranje, on drži na jednom  mjestu sve vjerovanjima i običaje društva ili kulture.
        Sat ima umjetnu vremensku frekvenciju 12:60. Prisutan problem sata je da prouzrokuje duboki nedostatak povjerenja prema našem vlastitom tijelu - to je uzrokovano nerazdvojivom vremenskom frekvencijom sata. (12:60).

Tranzicija Biosfera-Noosfera označava točku kada svijest planeta ide od kozmičkog nesvjesnog  prema kozmičkoj svijesti.
        Kada govorimo o dolasku noosfere mislimo na mentalno otkrivanje novog kozmičkog generiranog hologramskog polja fraktala - jednog koji će zamijeniti stari.
        Na mjesto materijalizma ćemo  imati SPEKTRALIZAM . Suprotno od atomske materije je spektralna svjetlost.
   Zakon Vremena je znanost koja pokazuje prirodu sinkronijskog reda - Četvrto  dimenzionalne stvarnosti organizirane kroz 13:20 kodova vremena.
        Kroz razumijevanje rezonancije elektromagnetskih frekvencija mozga i elektromagnetskih frekvencija Zemlje ,cilj kombiniranih praksi je aktiviranje kružećeg polarnog Mosta Duge – Duge oko planete Zemlje.
        Nemojte podcjenjivati moć vlastitog uma jasnog razmišljanja i djelovanja. Kroz sinkronijske kodove Zakona Vremena, svi aktiviramo Noosferu, to je nevidljiva akcija kako bi se manifestirao Dugin Most oko planete Zemlje.  Sve se događa upravo u pravo vrijeme.

IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html


TOTEM REZONANTNE LUNE JE MAJMUN

Kako mogu harmonizirati svoje služenje drugima?
Akcija tona je da inspirira, moć kanalizira, odlika harmonizira.
 Majmun simbolizira analitički um, igru, zabavu,  humor, unutrašnje dijete. Simbolizira maštovitost, oštroumnost svestranost, snalažljiivost.  On nas podsjeća da budemo kao djeca, da se igramo, da ne shvaćamo život preozbiljno. To ne znači da budemo neodgovorni. Majmun nas uči da sve što radimo, radimo sa prisutnošću, fokusom, lakoćom, kroz energiju igre. Kao djeca koja su usmjerena na svoju igru – fokusirana su, predana, prisutna u trenutku, no kada igra završi nisu vezana, već kreiraju novu igru, predana procesu.

Majmun nas uči da budemo sigurni u sebe. Majmuna nas podsjeća da u teškim i izazovnim situacijama u životu kroz humor možemo pronaći olakšanje i novu percepciju događaja. Sjena Majmuna je kada humor pretvaramo u sarkazam -  kada koristimo humor iz straha i na taj način sakrivamo istinu, kada ne govorimo iskreno i direktno o onome što nas muči. Iz takvih situacija možemo “izaći” tako da se vratimo u trenutak i budemo svjesni što se zapravo događa. Majmun nas poziva nas da izrazimo ono što mislimo i osjećamo na izravan način.
U učenju Maya Pečat Plavog Majmuna ima afirmaciju "Plavi Majmun Igra se Magijom".

 Prirodna osjećajnost, fluidnost i sloboda djeteta – je energija Plavog Majmuna koja je u nama. Plavi Majmun se igra Magijom – igra se iluzijom – uči nas da ova stvarnost oko nas nije jedina, ona može biti iluzija koju smo sami stvorili. Plavi Majmun nas poziva da transformiramo naše sjene, povrede – kroz svjesnost svojih emocionalnih reakcija. Poziva nas da promijenimo našu percepciju – promijenimo kroz svjesnost našu točku iz koje reagiramo, iz koje doživljavamo sebe i svijet oko sebe. Majmun nam daje podršku i ohrabruje nas da transformiramo te nepotpune i ranjene dijelove sebe – kroz integraciju i iscjeljenje. Pronađimo što istinski podupire osjećajnost i stvara duboko zadovoljstvo. Majmun nas poziva da budemo jednostavni, poziva nas da volimo, da se igramo, plešemo, crtamo, slikamo, pjevamo, da budemo kreativni, da živimo radost naših srca. 

In Lake'ch!

Welcome to the Resonant Monkey Moon of Attunement, the seventh moon of the Planetary service wavespell.

 We have now entered the halfway mark of the first year of the New Beam. This year we are opening the first of the Seven Light Gates initiated on Galactic Synchronization and continuing  through 2020. We are collectively writing the future. We are now experiencing a slow motion timequake with many fluctuations and reroutings both on a personal and planetary scale. As old patterns dissolve, it is important to set aside regular quiet time to absorb the new frequencies streaming in to our planet, allowing them to settle and repattern your internal circuits.
Though it may feel like you "don't have time", quiet contemplation and restorative meditation enters you into the space that expands time and provides the answers you are seeking. Listen carefully to the inner messages that are calling from beyond the veil. It is from here that the future is being directed. 

In the pulsar geometry, the seventh tone is the second tone of the 2D sensory pulsar (3, 7, 11). Here we are reminded that by quieting the incessant input of our five senses we activate the sixth sense and awaken to the planetary mind.
Through concentration and meditation we develop the capacity to "stay awake" to the bigger picture that is unfolding before us. This ability to sustain waking consciousness triggers self-reflection. The more conscious we are, the more self reflective. It is through self-reflective consciousness that we access the noosphere.


In light of the 75th birthday of Valum Votan on Resonant 15, here are 15 quotes by VV to contemplate:
 • The non-egoic state of mind is the gateway to galactic holomind and meditation. When you are nobody at all, God is present.
 • By breaking a localized habit you must put something else in its place. That’s why we say "to overcome difficulty make energetic progress in the good."
 • If you find yourself falling into a negative state, see how quickly you can reverse it through positive activity.
 • When you make the nature of mind the natural habit of mind, you are evolving the basis of the everyday noosphere.
 • In Galactic Meditation, emptiness is not really emptiness but telepathic density. It is into this telepathic density that you will eventually enter and then pass into another dimension.
 • Virtual reality shows that we are starved for release into a parallel world, an imaginal realm that is not just a reflection of our worst nightmares, but of our highest, most sublime aspirations.
 • The Mayan Factor is the overlooked factor in any consideration of human history.
 • A calendar is a macroprogramming device, it holds in place all of the established beliefs and customs of a society or culture.
 • The inherent problem of the clock is the profound lack of trust it engenders in the body’s own inherent timing frequency.
 • The biosphere-noosphere transition marks the point when the consciousness of the planet goes from the cosmic unconscious to the cosmic conscious.
 • When we speak of the advent of the noosphere we are referring to the mental disclosure of a new cosmically generated holographic field fractal – one that will replace the old one.

 • In place of materialism you will have spectralism. The opposite of atomic matter is spectral light.
 • The Law of Time is a science that demonstrates the nature of the synchronic order - the fourth-dimensional reality organized by the 13:20 codes of time.
 • Through the understanding of the resonance of the electromagnetic frequencies of the brain and the electromagnetic frequencies of the Earth, the goal of the combined practices is to trigger the circumpolar rainbow bridge - rainbow around the Earth
 • Do not underestimate the power of your own clear mind thought and actions. Through the synchronic codes of the Law of Time, we are all activating the noosphere, an invisible action to pay off in the manifestation of the Rainbow Bridge … Everything occurs at precisely the right time.
http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue045-complete.html
Resonant Monkey Moon - Resonant Channel attunement, Inspire, How can I attune my service to others?

 Monkey represents the Divine Child, the child that is ever in a state of open-hearted wisdom, innocence, trust, simplicity and joyful wonder. What would it feel like to actually BE a magical child in this culture and time? The secret that very few know - because they may feel more comfortable trying to protect themselves - is that the divine child offers the strongest of all protections, the invulnerability of openhearted Love. Through innocence, a kind of immunity is created that allows the divine child to be TRANSPARENT so that the apparent 'slings and arrows' of the world can pass right through without being personalized into wounds, reactions or hurt feelings. This is the path of innocence regained. Transparency is the path of the new consciousness.

 The natural sensitivity, fluidity, and freedom of the child may have been left behind in partial passage. Perhaps your inner child was wounded or treated insensitively, and you carried this unresolved process into adulthood. Blue Monkey encourages you to bring forth this incomplete or wounded part for integration and healing. In this New Myth, your spontaneous, divine child will usher in and anchor the new frequency. How can you heal your inner child? Explore what truly gives you joy. Find types of work that support your sensitivity and create deep satisfaction. Be simple: love, play, dance, draw, colour, sing. These activities are for all divine children - they serve the expression of the magical child in everyone. Consciously make time for the joyful freedom and magic of play!
The number for Blue Monkey is eleven, the vibration wherein novelty and spontaneity break down resistant forms. When unity merges with Essence Self, a mystical foundation is created that disintegrates old patterns. This is actually integration in disguide. As your walls tumble down, they crack into a smile, and the illumination of self shines through.

In Lake'ch!

Nema komentara:

Objavi komentar