ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

JOSE ARGUELLES - U SVJETLU 75 ROĐENDANA NA KIN 86, GREGORIJANSKI DATUM 24.1./ JOSE ARGUELLES - In light of the 75th birthday 

PRIDRUŽITE SE ČETVERODNEVNIM MEDITACIJAMA U ČAST I ZAHVALNOST VALUM VOTANU. Sa kinom 86: Bijelim Galaktičkim Spojiteljem Svjetova (24.1.2014.) je godišnjica rođendana José Argüellesa - Valum Votana. 4 dana meditacije i bdijenje u čast i zahvalnost José Argüellesa - Valum Votana. Meditacije u čast i zahvalnost Valum Votanu, započinju na današnji kin i traju 4 dana od kina 86 Bijelog Galaktičkog Spojitelja Svjetova do kina 89: Crvene Spektralne Lune. Također, pogledajte članak "Why We Need A New Calendar“ - http://www.lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/whyweneedanewcalendar.html

 U svjetlu 75. rođendana José Argüellesa - Valum Votana na Rezonantnu lunu 15. (Kin 86, Bijeli Galaktički Spojitelj Svjetova, gregorijanski datum: 24.1.) ovdje su 15 citata Valum Votana za razmišljanje:

• Ne- ego stanje uma je poput vrata – ulazak u galaktički holoum i meditacije. Kada ste oslobođeni ega ( kada postanemo „nitko“ općenito), Bog je prisutan .
• Da biste prekinuli lokaliziranu naviku morate staviti nešto drugo na njeno mjesto. Zato kažemo da "prevladati poteškoće znači napraviti energetski napredak prema dobru."
• Ako primijetite da padate u negativno stanje, vidite kako brzo možete preokrenuti negativno stanje kroz pozitivnog djelovanje.
• Kada prirodni um postane vaša prirodna navika uma, razvija se vaša osnova za svakodnevnu noosferu.
• U Galaktičkoj meditaciji, praznina zapravo nije praznina nego telepatska gustoća. Kroz telepatsku gustoću možemo ući i zatim prijeći u drugu dimenziju.

Virtualna stvarnost pokazuje da smo gladni oslobađanja u paralelnom svijetu , u području imaginacije koja nije samo odraz naših najgorih noćnih mora , nego naših najvećih i najuzvišenijih težnji.

• Mayan Faktor je faktor predviđanja u bilo kojem razmatranju ljudske povijesti.
• Kalendar je alat za makro programiranje, on drži na jednom mjestu sve vjerovanjima i običaje društva ili kulture.
• Sat ima umjetnu vremensku frekvenciju 12:60. Prisutan problem sata je da prouzrokuje duboki nedostatak povjerenja prema našem vlastitom tijelu - to je uzrokovano nerazdvojivom vremenskom frekvencijom sata. (12:60).

Tranzicija Biosfera-Noosfera označava točku kada svijest planeta ide od kozmičkog nesvjesnog prema kozmičkoj svijesti.

• Kada govorimo o dolasku noosfere mislimo na mentalno otkrivanje novog kozmičkog generiranog hologramskog polja fraktala - jednog koji će zamijeniti stari.
• Na mjesto materijalizma ćemo imati SPEKTRALIZAM . Suprotno od atomske materije je spektralna svjetlost.
 Zakon Vremena je znanost koja pokazuje prirodu sinkronijskog reda - Četvrto dimenzionalne stvarnosti organizirane kroz 13:20 kodova vremena.
• Kroz razumijevanje rezonancije elektromagnetskih frekvencija mozga i elektromagnetskih frekvencija Zemlje ,cilj kombiniranih praksi je aktiviranje kružećeg polarnog Mosta Duge – Duge oko planete Zemlje.
• Nemojte podcjenjivati moć vlastitog uma jasnog razmišljanja i djelovanja. Kroz sinkronijske kodove Zakona Vremena, svi aktiviramo Noosferu, to je nevidljiva akcija kako bi se manifestirao Dugin Most oko planete Zemlje. Sve se događa upravo u pravo vrijeme.JOIN four-day meditation HONOURS AND GRATITUDE VALUM Votan.


Whit Kin 86: White Galactic Worldbridger - will be the 75th anniversary of José Argüelles - Valum Votan's birthday. In light of the 75th birthday of José Argüelles - Valum Votan on Resonant 15 - 4 days of meditation and vigil in honor and gratitude VALUM Votan. Kin 86: White Galactic Worldbridger - Kin 89, Red Spectral Moon (24-27 Jan). See his article "Why We Need A New Calendar“ - http://www.lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/whyweneedanewcalendar.html

In light of the 75th birthday of Valum Votan on Resonant 15, here are 15 quotes by VV to contemplate:

• The non-egoic state of mind is the gateway to galactic holomind and meditation. When you are nobody at all, God is present.
• By breaking a localized habit you must put something else in its place. That’s why we say "to overcome difficulty make energetic progress in the good."
• If you find yourself falling into a negative state, see how quickly you can reverse it through positive activity.
• When you make the nature of mind the natural habit of mind, you are evolving the basis of the everyday noosphere.
• In Galactic Meditation, emptiness is not really emptiness but telepathic density. It is into this telepathic density that you will eventually enter and then pass into another dimension.
• Virtual reality shows that we are starved for release into a parallel world, an imaginal realm that is not just a reflection of our worst nightmares, but of our highest, most sublime aspirations.
• The Mayan Factor is the overlooked factor in any consideration of human history.
• A calendar is a macroprogramming device, it holds in place all of the established beliefs and customs of a society or culture.
• The inherent problem of the clock is the profound lack of trust it engenders in the body’s own inherent timing frequency.
• The biosphere-noosphere transition marks the point when the consciousness of the planet goes from the cosmic unconscious to the cosmic conscious.
• When we speak of the advent of the noosphere we are referring to the mental disclosure of a new cosmically generated holographic field fractal – one that will replace the old one.

• In place of materialism you will have spectralism. The opposite of atomic matter is spectral light.
• The Law of Time is a science that demonstrates the nature of the synchronic order - the fourth-dimensional reality organized by the 13:20 codes of time.
• Through the understanding of the resonance of the electromagnetic frequencies of the brain and the electromagnetic frequencies of the Earth, the goal of the combined practices is to trigger the circumpolar rainbow bridge - rainbow around the Earth
• Do not underestimate the power of your own clear mind thought and actions. Through the synchronic codes of the Law of Time, we are all activating the noosphere, an invisible action to pay off in the manifestation of the Rainbow Bridge … Everything occurs at precisely the right time.

In Lake'ch! 


Nema komentara:

Objavi komentar