nedjelja, 15. prosinca 2013.

RITMIČKA LUNA GUŠTERA / Rhythmic Lizard MoonDobrodošli u Ritmičku lunu Guštera!
To je šesta luna u Začaranom valu Planetarnog služenja, donosi nam moć ritmičke Jednakosti! 

TOTEM LUNE: GUŠTER. Gušter simbolizira odvajanje od ega. Ima snagu obnoviti ono što je izgubljeno – snaga regeneracije. Čuva sebe od opasnosti ( može izgubiti svoj rep da bi se spasio, no samo ga jednom može potpuno regenerirati). Simbol samoobrane i snage da ostavi iza sebe sve što ga sprečava u njegovom razvoju, snaga da ostavi i svoj život. Simbolizira dušu koja traži Svjetlost. Gušter također simbolizira veliki senzibilitet i percepciju. Senzibilan na vibracije Zemlje. Oštar vid, sluh. Jaka intuicija. Oprezan. Snalažljiv. Suočavanje sa strahovima. Kontrola sanjanja. Kroz snove prima poruke. Gušter nas poziva na promjene u životu – pustiti od sebe zastarjele ideje ili način života, jer to staro nas drži na istom mjestu i ne dozvoljavamo sami sebi razvoj i napredak. Njegov totem, duh Guštera budi u nama one sposobnosti koje pomažu pri odabiru novog puta.


 U ovoj luni je Solsticij i godišnjica Završetka ciklusa Povijesti, i mnogih ciklusa u Kozmosu, Galaksiji i našem Sunčevom sistemu. Na solsticij 21.12.2013. dobro je napraviti meditaciju o tome što se sve dogodilo u našim životima od zatvaranja ciklusa 21.12.2012. Koje promjene su se dogodile u nama i oko nas.


Sa Harmonijskom Konvergencijom 1987. počeo je 26 - godišnji ciklus rezonantnog buđenja našeg planeta u očekivanju nove galaktičke zrake. Ova nova galaktička zraka svjesnosti nas podiže u jedinstveno planetarno polje inteligencije poznato kao Noosfera. Nova energija sada struji – ali izbor je naš hoćemo li se ili nećemo otvoriti prema toj novoj energiji, novoj galaktičkoj zraci.

U geometriji Pulsara, šesti ton, Ritmički, je drugi ton u 1. dimenziji pulsara  života,  gdje dajemo naredbu jednakosti i upravljamo izazovom. Ovaj pulsar zaključuje se u 10. Luni ( Planetarnoj ) kada ćemo manifestirati u dimenziji života i ispuniti izazov. Ključni izazov je prepoznati tko smo zapravo i tada djelovati u skladu s tim.

Mi smo posrednici između neba i zemlje. Kao posrednici prolazimo kroz različite evolutivne faze, a konačna evolutivan faza je potpuno sjedinjenje s Bogom (Galaktičkim Redoslijedom Dinamke) - GOD (Galactic Ordering Dynamic). Iz znanstvene perspektive, Bog se može promatrati kao Vrhovni entitet koji vlada cjelokupnim elektromagnetskim poljem.

Kao završni dio proročanstva Pakal Votana, je znanje o 441 matrici kocke. 4 x 41 = 164. Sa Kinom 164 , Žutim Galaktičkim  Sjemenom  (kin tekuće godine ) je započela galaktička sinkronizacija. Kin 164 nas je otvorio za novu galaktičku zraku (26.7.2013.).  Ova nova zraka nosi čiste struje energije kozmičke inteligencije. Polje uma našeg planeta Noosfera sada je aktivirano i povezano.  Nove informacije se učitavaju i znanje koje je kodirano kroz ovu zraku sadrži sve potencijale za novi holografski film i razvoj Zemlje.

                                                               441 Matrica Kocke

"Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova." (Eleanor Roosevelt).

Da biste pristupili ovoj novoj galaktičkoj zraci potrebna je stalna praksa.  Iz našeg unutarnjeg prostora potrebno je pronaći novu perspektivu. Gledajući unutarnjim okom vidimo da su svi ratovi u kojima smo se borili i u kojima se i dalje borimo, prošlost  - hologram projiciran u naš sadašnji trenutak.  Povratkom kolektivne prisutnosti sadašnjeg trenutka, moguće je spontano ozdravljenje.

Ritmička Luna se podudara s gregorijanskom Novom godinom. Sjetimo se da je dan Nove godine po gregorijanskom kalendaru dogovorom određen, i dio je umjetnog i neprirodnog kalendara, umjetno stvorene frekvencije vremena 12:60. Naš zadatak u ovoj luni je sjetiti se budućnosti: Budućnost je Novo Vrijeme. U Novom Vremenu ne postoji rat. Nema zagađenja. Nema siromaštva. U Novom Vremenu vlada mir i ljubav, sinkronicitet i mašta. U Novom Vremenu dajemo sadržaje za stvaranje nove kulture: Galaktičke Kulture: Kulture Cjelovitosti, kulture Svjetlosti, kultura koja u Mir uključuje sve, i koji prepoznaje naše mjesto u svemiru.

Kako je gore, tako je i dolje. Učinci i posljedice cjeline utječu na dijelove, isto tako i jedan dio djeluje na cjelinu. Mnogi su zabrinuti zbog nuklearne krize u  Fukushimi, mnogo je straha. Važno je imati na umu da smo mi multidimenzionalna bića sa snagom i kapacitetom za globalnu transmutaciju.  Kreativna rješenja za sve naše probleme su dostupna. No, moramo podići našu frekvenciju kao kolektiv da bismo otkrili nove mogućnosti. Za to je potrebna volja i napor.

Više dimenzije sadrže i informiraju niže dimenzije.  Kroz kodekse u aktualnom poretku, možemo pristupiti u više - dimenzionalne razine egzistencije u svrhu stvaranja pozitivne promjene u trećoj dimenziji. 

U programu umjetne frekvencije 12:60, u ovoj Ritmičkoj Luni je i Božić i Nova godina po gregorijanskom kalendaru. Za mnoge je to često vrijeme povećanog stresa, opterećenja emocionalne boli, napuhanog konzumerizma. Božić je blagdan povezan sa obitelji, ljubavi, darivanjem. Pozivam vas da promijenite perspektivu gledanja na obitelji, postanimo svjesni da smo dio velike obitelji na planeti Zemlji, i da smo isto tako dio Galaktičke obitelji. Umjesto da sudjelujete u ponavljanju starog programa, ove godine iskoristite to vrijeme da zajedno podignemo frekvenciju kao Jedna Ljudska Obitelj kroz globalnu sinkroniziranu meditaciju, s posebnim naglaskom na pročišćavanju otrovnog otpada kod Fukushim.


Svi su pozvani da sudjeluju u ovom globalnom telepatskom eksperimentu kako bismo uklonili energiju toksičnog otpada, odnosno pretvoriti ga u Sjaj.
O meditacijama za ovu lunu pogledajte u sljedećoj bilješci. In Lakesh!IZVOR:  http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html


Welcome to the Rhythmic Lizard Moon! 


This is the 6th Moon of the Planetary Service Wavespell, holding the power of Rhythmic Equality.

TOTEM: Lizard: Detachment from ego, power to regenerate that which is lost, Facing fear, Controlling dreams. The lizard symbolizes the separation of the ego. It has the strength to rebuild what was lost - the power of regeneration. Keeps himself from danger. The symbol of self-defense and the strength to leave behind, all that prevents him in his development. It symbolizes the soul that seeks the light. The lizard also symbolizes the great sensitivity and perception. Sensitive to the vibrations of the Earth. Sharp vision, hearing. Strong intuition. Careful. Resourceful. Facing fears. Control of dreaming. Receive messages through dreams. Lizard invites us to change in your life - let go of obsolete ideas or way of life, because that old keeps us in the same place and do not allow themselves the development and advancement. His totem, spirit lizard awakens in us those abilities that help in selecting a new path.

As we make our way to the solstice and year anniversary of December 21 it is good to pause, review and reflect on the changes in our lives over the past 365 days.
The Harmonic Convergence of 1987 began a 26-year cycle of resonant awakening of our planet in anticipation of a new galactic beam. This new galactic beam is meant to elevate us into a unified planetary intelligence field known as the noosphere. The new energy is now streaming in – but the choice is ours whether or not to open to this new energy.

In the pulsar geometry, the sixth tone is the second tone in the 1st-dimensional life pulsar where we command equality and administer challenge. This pulsar concludes in the 10th Moon (Planetary) when we manifest and meet the challenge. The key challenge is recognize who we really are and then act accordingly.
We are the intermediaries between heaven and earth. As intermediaries we pass through different evolutive stages, the ultimate being the full reunion with GOD (Galactic Ordering Dynamic). From a scientific perspective, God can be viewed as the Supreme Entity that rules the entire electromagnetic field.


As the final part of the prophecy of Pacal Votan, came the 441 cube matrix. 4 x 41 = 164. Kin 164, Yellow Galactic Seed (the current year-bearer) opened us to the new galactic beam (7.26.2013). This new beam carries pure currents of cosmic intelligence that the mind-field of our planet is now afforded access to.New information loads and knowledge are now being ciphered through this beam that contains all potentialities for a new holographic movie and Earth script to unfold.

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." (Eleanor Roosevelt).

To access this new beam requires a continuous practice of "inquiring within."From the inner realm fresh perspective are derived. Through the inner eye we see that all the wars we have fought and continue to fight are a past hologram projected into our present moment. By returning collectively to the present moment, spontaneous healing is possible.

As this Rhythmic Moon coincides with the Gregorian New year, our task this moon is to remember the future: the Future of the New Time. In the new time, there is no war. There is no pollution. There is no poverty. Peace prevails and love, synchronicity and imagination reign. In the New Time we are given the facilities to create a new culture: galactic culture: a culture of wholeness, a culture of light, a culture of all-inclusive peace that recognizes our place in the cosmos.

Welcome to the Rhythmic Moon of Equality!
As above, so below. The whole effects the part and the part effects the whole.
With many in fear over the Fukushima nuclear crisis, it is important to remember that we are multidimensional beings with the power and capacity for global transmutation. Creative solutions to all of our problems are available. But we have to raise our frequency as a collective to discover them. This requires will and exertion.

The higher dimensions contain and inform the lower dimensions. Through the codes of the synchronic order, we can access the higher-dimensional levels of existence for the purpose of creating positive change in the third-dimension. Like shouting down from a mountaintop, the voice echoing on and on into the valleys below, by applying our will in the synchronic order we will affect third-dimensional reality with ever-increasing ease and momentum.
In the 12:60 program this Rhythmic Moon contains both Christmas and (gregorian) New Year's Day. For many this is generally a time of increased stress, emotional pain and inflated consumerism. (A Google search of "holiday depression" yields 72,000,000 pages; a search of "holiday stress" yields 142,000,000 pages).

Rather than get swept up into the old program, this year let us make the most of this time to elevate ourselves as One Human Family through globally synchronized meditations, with special focus on purifying the toxic waste of Fukushima.
All are invited to participate in this global telepathic experiment to eliminate the toxic waste energy, or transmute it into radiance. Read on to learn how...

http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue044-complete.html


Nema komentara:

Objavi komentar