ponedjeljak, 28. listopada 2013.

"KOZMIČKI MATRIX" / "COSMIC MATRIX"Zadnja Harmonija u Tzolkinu se naziva  „Kozmička Matrica“. S kinom 257 Crvena Planetarna Zemlja  počinje 4-dnevni harmonijski ciklus  poznat kao "Kozmički Matrix", Harmonija: Samo-regulirajuća Univerzalna Vatra prisutnosti. To uključuje i harmonijske Kinove 257, 258, 259 i Kin 260. Te četiri kina su Glavnih ključevi MOAP, "Majka svih programa" – harmonijska  registracija od 260-Kin Tzolkina i 64-kodona DNA u AC i CA Planetarnog Manitoua.
 


Sa ovom Harmonijom Samo-regulirajućom Univerzalnom Vatrom Prisutnosti završavamo ciklus Tzolikina – sa kinom 260 Žutim Kozmičkim Suncem. Također i završava Začarani val Žute Zvijezde ciklus od 13 dana.


 Prema Zakonu Vremena  postoje dva osnovna kola svjesnosti koja služe kao matrice kozmičke memorije: Kola Aboridžinskog kontinuiteta (AC Aboriginal Continuity) i Kozmičke svjesnosti (CA Cosmic Awereness). AC predstavlja intuitivno znanje, urođeno znanje, a CA je naučeno, stečeno znanje, koje se konačno širi u stanje čiste kozmičke svijesti. Ova dva primarna kola drže dvije strane galaktičkog polja inteligencije na mjestu, također poznatog kao PLANETARNI MANITU. Kada su obje strane aktivne simultano, to se holonski registrira kao „NOOSFERA“. Na praktičnom nivou AC se može razumijeti kao božanski plan smješten u srce svakog bića. Mi povezujemo ovo kolo Aboridžinskog kontinuiteta (AC) s Kozmičkom svjesnošću (CA) putem meditacije i prakse, koja dovodi našu misiju na svjetlo dana i dovodi nad do UR: Univerzalnog sjećanja koje ujedinjuje AC i CA.


Izvor: "Galaktički priručnik"

http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1
Galactic Research Institute
www.lawoftime.org
 

"COSMIC MATRIX"

Whit kin 257: Red Planetary Earth   begins the 4-day Harmonic known as the "Cosmic Matrix": Self-Regulate Universal Fire of Presence. This Harmonic includes Kin 257, Kin 258, Kin 259 and Kin 260. These four kin are the Master Keys of the MOAP, "Mother Of All Programs" - a harmonic registration of the 260-Kin Tzolkin and 64-codon DNA within the AC and CA Planetary Manitous.


Also, with a Yellow Star Wavespell ending this cycle Tzolkin, galactic cycle of 260 days.


http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue042-complete.html

According to the Law of Time, there are two primary circuits of consciousness that serve as cosmic memory templates: the Aboriginal Continuity (AC) and the Cosmic Awareness (CA) circuits. AC represents intuitive, innate knowledge and CA is learned acquired knowledge, which ultimately expands into a state of pure cosmic awareness.
These two primary circuits hold the two sides of the galactic brain or galactic field of intelligence in place, also known as the Planetary Manitou. When both are activated simultaneously, this is holonomically registered as “noosphere”. At a practical level the AC can be understood as the covenant or divine blueprint placed into the heart of every being. We bring the Aboriginal Continuity (AC) circuit into Cosmic Awareness (CA) through meditation and practice, which brings our mission to light and brings us to UR: Universal Recollection which unites AC and CA.

Galactic Research Institute
www.lawoftime.org

http://www.lawoftime.org/pdfs/Galactic-Handbook-and-Synchronized-Meditations-print.pdf?dl=1

Nema komentara:

Objavi komentar