četvrtak, 6. veljače 2014.

GALAKTIČKA LUNA SOKOLA - LUNA INTEGRITETA

Dobrodošli u Lunu Sokola,  Lunu Galaktičkog Integriteta, osmu lunu u Začaranom valu Planetarnog služenja!  
 
U ovoj Galactičkoj luni pozvani smo popeti se našim najvišim integritetom, zaobići niske frekvencije valova i pristupiti u unutarnje Sunce.
Naša čakra solarnog pleksusa (naš drugi mozak) / kuxam suum je pristupna točka za  unutarnje Sunce. To je ujedno i odlazna i dolazna točka za međudimenzionalna putovanja.

Kroz solarni pleksus se pokreće pupčana vrpca koja nas spaja sa svime u kozmosu. Možemo putovati (voziti se) kroz  pupčanu vrpcu unatrag i naprijed u vremenu, putovati kroz prošle ili buduće živote; u konačnici ovo je vrpca (napajanja) kojom smo uvijek spojeni na Izvor. To je put dostizanja Izvora kroz koji se iscjeljivanje događa spontano.

„Dinamika vremena“ postulat 13,6 stanja:

 "Solarni pleksus pruža mjesto odlaska i povratka u treće dimenzionalno tijelo sa „pomakom“ Alternativne osobnosti Holona. Ovaj pomak se doživljava iznutra kao 'pomak u fazi,' razgranavanja sastavnih dijelova svijesti u kojoj se aktivnosti Alternativne osobnosti percipira od organizma domaćina kao budno sanjanje ili oblik telepatskog ventrilokvizma – teleptasko govorenje iz trbuha. "

Kroz našu kozmičku pupčanu vrpcu možemo jahati val natrag do jedinog atoma  (the sole atom). Jedini atom je božanski nacrt svih čakri. Jahanjem kozmičke pupčane vrpce natrag do jedinog atoma, vidimo da je to plazmičko  sjeme generator u središtu svih galaksija, i u središtu crne rupe. Plazme ne emitiraju same crne rupe, ali emitiraju na točki u blizini središta galaksije.

Ovaj jedini atom replicira istu strukturu u svakoj od sedam čakri u ljudskom sustavu, a također odgovara modelu rezonantnog polja. U ovoj galaktičkoj luni sokola idemo raditi na
aktiviranju toka naših čakri i pojačavanju polja naše aure. (vidi Synchrogalactic Joga - http://www.lawoftime.org/synchrogalactic).
 
Naša dužnost je da se organiziramo i pojačamo novo duhovno iscjeljivanje energetskog polja za planetu Zemlju.Temeljni aspekt ovog rada je stvaranje sve većeg područja Svjetlosti-Inteligencije koja će  prožimati planet s božanskom  harmonijom potrebnom kako bi vibrirale na Novoj Zemlji.

U geometriji Pulsara, osmi ton je drugi ton treće dimenzije – Pulsar uma (4, 8 i 12 ton). Na kraju želimo naučiti kako spojiti naša elektromagnetska polja s elektromagnetskim poljem planete Zemlje, kreirati interaktivnih polje. Ovo polje sile / snage, uspostavlja komunikaciju s obje jezgre Zemlje i Noosferae.

STAZE  HEPTADE Kodovi za galaktičku Lunu – CENTRALNA MATRICA HUNAB KU 21 – PUTEVI UNUTRAŠNJEG SJAJA
 
U Galaktičkoj luni, njegove četiri heptade (tjedna) su u centru Hunab Ku, galaktičkoj jezgri- pruža nam izravni Sinkronijski kanal u galaktičkom središtu.
Tjedan 1 - Inicirati –Staza Heptada 29: Hunab Ku prenosi Navigaciju.
Sami Inicirajte svoje samo-ovlašteno božansko poslanje!
Tjedan 2 - Rafinirati - Staza Heptada 30: Hunab Ku prenosi Meditaciju.
Kroz poniznost precizirajte misiju počnite iz točke u kojoj jeste!  
Tjedan 3 - Transformirati - Staza Heptada 31: Hunab Ku prenosi Samo-stvaranje. Vodite svoju misiju dan -po dan, živite svoj najviš san - neustrašivo dijelite svoje darove
Tjedan 4 Dozrijevanje  - Staza Heptada 32: Hunab Ku prenosi Prosvjetljenje. Budite samo-ovlašteni u svojoj novoj formi za prosvjetljenje svega!

 Tekst prevela i uredila: Vesna Šantak Bijelo Galaktičko Ogledalo
 IZVOR: http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue046-complete.html
  
TOTEM GALAKTIČKE LUNE JE SOKOL: 
 Galaktička Luna Sokola. Osma luna u godini (osmi mjesec). Živim li u skladu sa onim u što vjerujem? Akcija: modelira, moć harmonizira, karakteristika: integritet. Sokol:  brzina, hrabrost, budnost,  integritet. Jasno vidi, biti pažljiv, memorija, prenosi poruke Duha. Zrači Svjetlošću – povezan sa Svjetlom. Brine o drugima. Sjećanje na prošle živote, hrabrost, mudrost, prosvjetljenje. Vidi daleko, ima uvid u veću sliku. Kreativnost, istina, mudro koristi iskustvo, prevladavanje problema. Sloboda i neovisnost.

Tekst uredila: Vesna Bijelo Galaktičko OgledaloWelcome to the Galactic Hawk Moon of Integrity, the eighth moon of the Planetary Service Wavespell!

In this Galactic Moon we are being called upon to rise to our highest integrity, to bypass the low frequency waves and access the inner Sun.
Our solar plexus chakra (our second brain)/kuxam suum is the access point to the inner Sun. This is also the departure and arrival point for interdimensional travel.
Through the solar plexus runs the umbilical cord that connects us to all of the cosmos. We can ride this umbilical cord backward in time, forward in time, to past lives or future lives; ultimately this is the cord by which we are always connected to Source. It is through reaching the Source that spontaneous healing occurs.

As the Dynamics of Time postulate 13.6 states:
"The solar plexus provides the locus of departure from and return to the third-dimensional body for the 'displacement' of the alternative holon personality. This displacement is experienced internally as a 'phase shift,' a bifurcation of the constituent consciousness in which the activities of the alternative personality are perceived by the host organism as a waking dream or a form of telepathic ventriloquism."

Through our cosmic umbilical cord we can ride the wave back to the sole atom. The sole atom is the divine blueprint of all chakras. Riding the cosmic umbilical cord back to the sole atom, we see that it is a plasmatic seed generator in the middle of all galaxies in the center of a black hole. The plasmas are not emitted by the black hole itself, but at a point near the center of the galaxy. This sole atom replicates the same structure in each of the seven chakras of the human system and also corresponds to the resonant field model. In this galactic hawk moon let's work to reactivate the flow of our chakras to amplify our auric field (see Synchrogalactic Yoga).

Our duty is to organize and amplify a new spiritual healing energy field for Planet Earth. The core aspect of this work is the creation of an ever-increasing Light-Intelligence field that will permeate the planet with the divine harmony necessary to vibrate in the New Earth.
In the pulsar geometry, the eighth tone is the second tone of the third-dimensional mind pulsar (4, 8, 12). Ultimately we want to learn how to merge our electromagnetic fields with that of the Earth, creating an interactive force field. This force field establishes communication with both the core of the Earth and the noosphere.

Heptad Path Codes for the Galactic Moon  - CENTRAL MATRIX Hunab KU 21 - PATHS INNER SHINE:

As the Galactic Moon, its four weeks are all sprocketed into the Hunab Ku, the galactic core - providing us all a direct synchronic channel to galactic center.
Week 1 - Initiate - Heptad Path 29: Hunab Ku transmits Navigation
Initiate yourself into your self-empowered divine mission!

Week 2 - Refine - Heptad Path 30: Hunab Ku transmits Meditation
Through humility refine your mission - start where you are!

Week 3 - Transform - Heptad Path 31: Hunab Ku transmits Self-Generation
Bring your mission to your day-to-day conduct, live your highest dream - fearlessly share your gifts!

Week 4 - Ripen - Heptad Path 32: Hunab Ku transmits Enlightenment
Be self-empowered in your new form for the enlightenment of all!

 http://www.lawoftime.org/noos-letter/issue046-complete.html


TOTEM GALACTIC MOON - HAWK
Galactic Hawk Moon. Moon 8: Galactic, Harmonize integrity, Model, Do I live what I believe?
TOTEM: Hawk: Clear-sightedness, being observant, far-memory, messages from spirit, guardianship, recalling past lives, courage, wisdom, illumination, seeing the larger picture, creativity, truth, experience, wise use of opportunities, overcoming problems.

Freedom, independence.

Nema komentara:

Objavi komentar